EXYU FITNESS FORUM

Ishrana, suplementi, stimulativna sredstva => ::Ishrana:: => Temu započeo: Tikica Januar 15, 2007, 03:43:27 posle podne

Naslov: UH
Poruka od: Tikica Januar 15, 2007, 03:43:27 posle podne
Ugljeni hidrati

To su najrasprostranjenije organske materije na zemlji. Ljudski organizam zadovoljava svoje energetske potrebe najviše preko ugljenih hidrata. Biljke procesom fotosinteze konvertuju vodu i ugljen dioksid (uz prisustvo sunčeve svetlosti) u ugljene hidrate oslobađajući pri tome kiseonik. Ugljeni hidrati se kod biljaka javljaju u dve forme: celuloza i šećer (skrob koji služi kao rezerva). U mlečnim proizvodima ih ima obzirom na to da se životinje hrane biljkama. Bez obzira odakle potiču ugljeni hidrati se sastoje od ugljenika, vodonika i kiseonika u odnosu 1:2:1 (hidrirani karbon-odakle im i potiče ime). Nisu esencijalni nutrijensi. Energetska vrednost 1 g ugljenih hidrata iznosi 16.7 kJ ili 4 kcal.

Podela ugljenih hidrata

I Monosaharidi
1. Šećeri sa 6 ugljenikovih atoma-heksoze (glukoza, fruktoza, galaktoza i manoza)
2. Šećeri sa 5 ugljenikovih atoma-pentoze (D-riboza, D-deoksiriboza, L-arabinoza, D-ksiloza)
3. Šećerni alkoholi sa 6 ugljenikovih atoma (sorbitol, manitol i inozitol)
4. Šećerni alkoholi sa 5 ugljenikovih atoma (ksilitol)

II Oligosaharidi (2-10 monosaharida)
1. Disaharidi (saharoza, laktoza, maltoza)
2. Trisaharidi (rafinoza)
3. Tetrasaharidi

III Polisaharidi (100-1000 monosaharida)
1. Homopolisaharidi
-Skrob
-Celuloza
-Glikogen
-Dekstran
-Dekstrin
-Inulin
2. Heteropolisaharidi
-Mukopolisaharidi
-Glikolipidi
-Glikoproteini

IV Organske kiseline (ubrajaju se u ugljene hidrate jer im je odnos O:H:C=1:2:1, tj. kao i kod ugljenih hidrata)

Uloga ugljenih hidrata

-Direktan energetski izvor (ATP, acetil Co-A);
-Energetska rezerva
-Zaštitna uloga prema belančevinama
-Deluju antiketogeno

Dnevne potrebe organizma u ugljenim hidratima

Dnevne potrebe u ugljenim hidratima zavise od fizičkog opterećenja; što je mišićni rad veći treba više ugljenih hidrata. U proseku treba da daju 60 % energije u ukupnom dnevnom obroku. Muškarcima koji se bave lakšim radom potrebno je 400 do 500 g, a kod teškog rada 500 do 600 g dnevno. Preporuke za žene su 300 do 450 g dnevno. Od te količine na skrob treba da otpada 80 do 85 %, a ostatak na monosaharide i disaharide (voće, prerađevine od voća, šećeri) s tim da dijetna vlakna (celuloza, pektin) budu zastupljena 25 do 30 g.

Prirodni izvori ugljenih hidrata

Glukoza je šećer koji se najbrže resorbuje u organizmu. Ima ga u raznim plodovima i medu. Prema slatkoći je na četvrtom mestu. Saharoza je šećer koji je dobijen iz šećerne repe ili trske. Ovaj šećer nije poželjan u većim količinama jer utiče na metabolizam masti, tako što pojačava pretvaranje skroba, proteina u masnoće koje se deponuju u vidu masnog tkiva i utiče na pojavu karijesa. Laktoza (mlečni šećer) nalazi se samo u mleku i mlečnim proizvodima. Ovaj šećer se najmanje koristi za stvaranje telesnih masti. Skrob se nalazi u žitima, leguminozama i krompiru. U organizmu se najsporije razlaže.

U poslednje vreme velika pažnja se poklanja dijetnim biljnim vlaknima (celuloza, hemiceluloza, pektin, protopektin, lignin, biljne smole i gume) koja se ne mogu svariti delovanjem enzima u tankom crevu. Dijetnim biljnim vlaknima bogata su žita, leguminoze, zeleno povrće, korenje, krtole i voće. Od proizvoda žita najviše ih ima u mekinjama, crnom hlebu i neglaziranom pirinču. Visok sadržaj biljnih vlakana imaju i pasulj, grašak, kupus, celer i rotkvice, zatim cvekla, šargarepa, paradajz i boranija. Od voća, se po bogatstvu pektina, posebno ističu jabuke, kruške, višnje, trešnje, šljive, kajsije i pomorandže. U voću se vlakna nalaze u ljusci, pa ga je preporučljivo jesti sa ljuskom.

Varenje ugljenih hidrata

Sve organske materije (ugljeni hidrati, masti i belančevine) vare se hidrolizom. Jedina je razlika u enzimima koji deluju na pojedine organske materije. Najčešći ugljeni hidrati koji se unose hranom su saharoza, laktoza i skrob (pektin, glikogen i dekstrini imaju isto varenje kao i skrob).
Usta - ptijalin dovodi do hidrolize skroba u maltozu i izomaltozu. Tom prilikom se razgradi 3-5 % skroba.
Želudac - dejstvo ptijalina u hrani nastavlja se u želucu još nekoliko minuta dok se sadržaj ne pomeša sa želudačnim sokom koji blokira amilazu. 30 % skroba je tada pretvoreno u maltozu.
Tanko crevo - pankreasna (jače dejstvo) i crevna amilaza u tankom crevu razlaže preostali skrob na maltozu i izomaltozu. Laktoza se pod dejstvom laktaze razlaže na glukozu i galaktozu. Saharoza se pod dejstvom saharaze razlaže na fruktozu i glukozu.
Maltoza se pod dejstvom maltaze razlaže na dva molekula glukoze. Izomaltoza se pod dejstvom izomaltaze razlaže na dva molekula glukoze.

Apsorpcija ugljenih hidrata

Pomenuti monosaharidi se apsorbuju iz tankog creva u krv u obliku monosaharida, aktivnim transportom, a delom i difuzijom i to 80 % kao glukoza, 10 % kao galaktoza i 10 % kao galaktoza. Jedan posto ugljenih hidrata apsorbuje se u formi disaharida.

Metabolizam ugljenih hidrata

Iz krvi monosaharidi putem vene porte odlaze u jetru, a odatle u cirkulaciju i sve ćelije tela. Transport kroz ćelijsku membranu obavlja se olakšanom difuzijom koju pomaže insulin. Proces ulaska glukoze u ćelije je reverzibilan u jetri, bubrežnim tubulima i crevnoj sluzokoži jer ova tkiva imaju fosfataze, tj. enzim koji oslobađa glukozu. U svim drugim ćelijama proces je ireverzibilan, jer sve druge ćelije ukljucujući i mišićne nemaju fosfataze.

Svi monosaharidi se fosforilišu pod uticajem enzima fosforilaze i prelaze u energijom bogata jedinjenja s tim što se glukoza preko čitavog niza intermedijalnih produkata pretvara u glikogen, a fruktoza se prvo pretvara u glukozu, a zatim glikogen. Galaktoza ne može da se iskoristi u tkivima ako se u jetri nije pretvorila u glukozu, a zatim se i ona pod dejstvom galaktokinaza i drugih enzima pretvara u glukozu, a zatim u glikogen.(glikogeneza) Enzim fosforilaza aktivira se adrenalinom (simpatički nervni sistem) i glukagonom (luče ga alfa ćelije pankreasa). Glikogenolizom (razlaganjeglikogena) oslobađaju se tri molekula ATP-a (jedan se utroši za fosforilizaciju) Proces nastanka glikogena kao energetske rezerve naziva se glikogeneza.

Glikogen se deponuje u jetri (8 % telesne težine jetre) i u mišićima gde čini 1 % telesne težine. Glukoza je glavni izvor energije za ćelije. To je ujedno i najbolji izvor energije u uslovima bez kiseonika. Oksidacijom jednog Gmola glukoze oslobađa se 686 000 Kcal, ali ti oslobađanje se ne dešava odjednom nego po svakom molu glukoze nastaje 38 molova ATP-a (adenozin tri-fosfat). Za stvaranje jednog Gmola ATP-a treba 8000 Kcal.

Proces metabolisanja ugljenih hidrata počinje glikolizom.Glikoza se razlaže na 2 molekule pirogrožđane kiseline pri čemu se oslobađa 4 ATP-a i 4H. Pirogrožđana kiselina sa koenzimom A gradi Acetil Co A i oslobađa se 4H i 2Co2 i 2 ATP-a.

Krebsob- Henlatov ciklus ili ciklus trikarbonskih kiselina je glavni put razgradnje ugljenih hidrata, masti i belančevina u CO2 i H2O. To je niz hemijskih reakcija u kojima se acetilni deo acetil Co A razgrađuje u Co2 i atome H, a zatim atomi H oksidišu otpuštajući energiju koja se pretvara u ATP. Proces se odigrava u mitohondrijama. Za ovaj proces potreban je kiseonik za razliku od glikolize koja je aerobni proces.U svakom ciklusu oslobađa se 2 CO2 i 4 para H atoma kao i 2 ATP-a. Pri razgradnji molekula glukoze proces izgleda ovako: 2 acetil KoA + 6H2O+2ADP=4CO2+16H +2Co2+2ATP.

Oslobođeni atomi vodonika prolaze kroz proces biološke oksidacije, tzv. respiratorni lanac gde se atomi H oslobađaju oksidacijom i prenose elektronima sve dok se ne vežu sa kiseonikom i stvore vodu. U procesu ucestvuju NAD, FAD i CoQ i dr. enzimi. U ovom procesu oslobodi se 12 molova ATP-a (oksidativna fosforilacija stvaranje ATP-a u toku oksidacije H ) i 4 mola vode . Razgradnjom glukoze stvara se CO2 i H2O i 38 ATP-a (304000 cal). Ako je sav ADP prešao u ATP glikoliza prestaje, jer to znači da ima dovoljno energije. Kada se ATP utroši za procese u ćeliji stvori se ADP i glikoliza počinje.

Kada se glukoza ne koristi kao energetski izvor ili je ima dovoljno nakuplja se u formi glikogena ili masti. Glikogen, takođe, može da se pretvori u mast. Najviše ga ima u jetri i mišićima. On se još naziva i životinjski skrob, dok se energetska rezerva kod biljaka označava jednostavno kao skrob.

Anaerobna glikoliza

Kada kiseonika nema dovoljno da se glukoza može oksidisati do kraja iz nje se, takođe, može osloboditi mala količina energije (16000 Kcal), a to je značajno jer može sačuvati život ukoliko se za nekoliko minuta obezbedi kiseonik. Glukoza prelazi u pirogrožđanu kiselinu, a zatim u mlečnu. To izaziva bolove u mišićima i često se viđa pri anaerobnim aktivnostima, teškom mišićnom radu, zamoru. Srce koristi mlečnu kiselinu tako što je pretvara u pirigrožđanu koja mu služi kao izvor energije. Čim se obezbedi kiseonik mlečna kiselina prelazi u pirogrožđanu koja ulazi u Krebsov ciklus.

Fosfoglukonatni put

To je alternativni put za dobijanje energije u slučaju da postoji poremećaj enzima u ćelijama. Ovaj put je naročito značajan za sintezu masti iz ugljenih hidrata jer se sa sintezu masti može koristiti samo vodonik spojen sa TPN (trifosfo-piridin nukleotidom). TPN je identičan sa DPN osim jednog fosfatnog radikala više.

Sinteza ugljenih hidrata iz masti i proteina-glukoneogeneza

60 % belančevina iz organizma može se pretvoriti u ugljene hidrate deaminacijom u jetri ili fosfoglukonatnim putem u glukozu. Glicerolski deo masti pretvara se u glukozu, a gliceroaldehid u fruktozu 6P. Smanjena količina ugljenih hidrata u ćeliji i krvi su podsticaj za glukoneogenezu. U ovom procesu učestvuju hormoni:
-Kortikotropni hormoni
-Glukokortiokotropni hormoni (kortizon)
-Tiroksin

Šećer u krvi

Normalna glikemija varira u uskim granicama između 70-100 µg na 100 ml krvi ili 3.89-5.84 mmol/l.
Postoji stalna ravnoteža između snabdevanja i uklanjanja glukoze u krvi. Stanje normoglikemije obezbeđuju sledeći hormoni: insulin, glukagon, hormon rasta, tiroksin, adrenalni hormoni. Ako se šećer u krvi smanji nastaje hipoglikemija. To stanje se može popraviti:
-Uzimanjem hrane
-Oslobađanjem glukoze iz jetre glikogenolizom
-Masti i belančevine mogu izgraditi glukozu glukoneogenezom.

Ako se koncentracija šećera u krvi poveća nastaje hiperglikemija. To se kompenzuje:
-Lučenjem insulina koji utiče na to da glukoza ulazi u ćelije;
-Stvara se glikogen u jetri i mišićima (glikogeneza);
-Glukoza se pretvara u mast procesom lipogeneze;
-Višak glukoze u krvi izlučuje se urinom (glikozurija).
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Deni Mart 30, 2007, 02:32:06 pre podne
Pretpostavljam da bi ovako sumirano nekim ljudima moglo da pomogne da se lakse orjentisu, a i meni da upotpunim karikice koje mi fale, a vezano je za podelu Uh na skrobne i vlaknaste:

Vlaknasti UH

sargarepa 8,5gr
cvekla    8,4gr
kupus     4,8 gr
prokelj   5,7gr
zelje     3,9 gr
karfiol   4,2 gr
z.salata  4,2gr
praziluk  7,5gr

Skrobni UH

pasulj    3gr
boranija  6,7gr
kukuruz   2,2gr
grah      7,9gr
grasak    11,7gr
krompir pec.22gr
kromp.obaren 19

?? UH

krastavci ?? gr
paradjaz ?? gr
bundeva   6,6gr
dinja     82gr
paprika   15 gr
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Filly April 01, 2007, 06:19:50 posle podne
Ugljikohidratima u sportu zeleno svjetlo! Srušimo predrasude prema ugljikohidratima, naučimo koliko ih i kada koristiti.
Ako se u profesionalnom boksačkom meču koji traje 12 rundi po 3 minute, dakle ukupno 36 minuta, suprotstave 2 podjednako tehnički obdarena boksača koji mogu izdržati kišu udaraca, presudit će strategija u korištenju energetskih izvora. Kome prije popusti koncentracija, taj će podleći protivnikovim udarcima.
Slično je u tenisu; ako svatko osvaja svoje servise, a meč se produži na 3 sata i više, pobijedit će onaj tko bolje iskoristi svoje energetske potencijale, a izgubit će onaj kome prvome popusti koncentracija.
Što se dogodi kad unesete u sebe neki od šećera? Ovisno o glikemičnom indeksu, on izaziva različito lučenje hormona inzulina.
Postoje pravila o korištenju ugljikohidrata do kojih se došlo dugotrajnim istraživanjem. Temeljno pitanje glede uporabe ugljikohidrata jest: koliko i kada ih koristiti. Pokušat ćemo dati prave odgovore.
Jednostavni i kompleksni šećeri, tj. brzogoreći ili sporogoreći – zar je to sve što treba znati? Ni slučajno! Problem je daleko složeniji i zaslužuje vašu punu pozornost.
Što se dogodi kad unesete u sebe neki od šećera? Ovisno o glikemičnom indeksu, on izaziva različito lučenje hormona inzulina. Cilj je svakog vrhunskog sportaša što manje provocirati lučenje inzulina. Zašto?
Zato što intenzivno lučenje tog dragocjenog hormona izaziva rapidno sagorijevanje energije i brzo pražnjenje rezervi, kao i cijeli niz drugih promjena u metabolizmu.
Šibica gori na zraku normalnim intenzitetom; ako je gurnete u atmosferu kisika, momentalno će iz gorjeti, a ako je stavite u prostor s malo kisika, gorjet će slabim plamenom ali dosta dugo.
Želite li dugo "gorjeti", morate što sporije izgarati! Prema tome, glukoza koja ima glikemični indeks 100 vrlo brzo "gori" te, dakako, kratko traje i ozbiljno provocira gušteraču na intenzivno lučenje inzulina. Zbog toga se koristi samo kod nekih disciplina ili u kombinacijama ugljikohidrata.

Predrasude o ugljikohidratima
U prehrani sportaša možete u mnogočemu pogriješiti, ali kad pogriješite kod ugljikohidrata, onda to ima svoju cijenu. Stoga predlažem - stvorite dragocjenu naviku da se tijekom dana obilno hranite ugljikohidratima.
I sada dolazimo do najveće predrasude brojnih sportaša; od ugljikohidrata se dobiva salo! Devedesetih godina pojavilo se nekoliko knjiga koje su govorile da ugljikohidrati debljaju.
Zapravo, predrasude o ugljikohidratima kao "krivcima" uopće se nisu odnosile na sportaše, nego na onu skupinu ljudi (oko 10 - 25% populacije) koja je bila otporna na inzulin. Što to znači?
Da bi održao normalnu razinu u krvi, inzulin se mora pojačano izlučivati, a to dalje znači da se višak razloženih ugljikohidrata pretvara u masno tkivo. Kod takvih ljudi zaista dolazi do debljanja, ali ne i kod velike većine drugih, kojih ima 75%! To je istovremeno i lijep dokaz kako ne smije dolaziti do pretjeranog lučenja inzulina i koliko je važan glikemični indeks namirnica.
Glikogen je "gorivo" za trening visokog intenziteta. U sezoni kada intenzivan trening traje dulje vrijeme, razina glikogena vrlo se teško održava ako nema velikih količina ugljikohidrata. Mnogi čak zaborave da trening zahtijeva više ugljikohidrata od natjecanja! Kronični umor posljedica je toga.
Da je tome tako, zorno je pokazao Costill na biciklistima 1980. godine. Odredio je unos od 3500 kcal dnevno i podijelio ih je na 2 skupine; prvoj je dao svega 40% ugljikohidrata od ukupnog unosa, a drugoj 70%. Potom ih je podvrgnuo oštrom "pedaliranju" po 2 sata svaki dan. Skupina na niskim ugljikohidratima, gubila je glikogen tako brzo da su treći dan odustali. Druga skupina dovršila je zacrtani program treninga bez ikakvih problema. Zato ugljikohidrate ne treba podcijeniti!
Što su saharoza, fruktoza, glukoza i glukozni polimeri?
To su tri standardna šećera koja se u industrijskim proizvodima najčešće koriste u osvježavajućim pićima i koja kod mnogih, osobito mlađih sportaša dovode do zabune. Nikako nije svejedno što se od njih koristi kada su u pitanju vrhunski sportaši. Prema tome, čitajte etikete prije nego pijete i neka vam je kod procjene jedini kriterij glikemični indeks.
Od svih prirodnih sladila fruktoza je najjača; ako je saharoza 100, onda je glukoza 67, a fruktoza 117.
Saharoza je povoljnija od glukoze, dok je fruktoza slađa od saharoze i povoljnija za sportaše. Na temelju brojnih ispitivanja, najbolja je njihova kombinacija, koja se lako i brzo apsorbira, a nije preslatka. Objasnimo.
Od svih prirodnih sladila fruktoza je najjača; ako je saharoza 100, onda je glukoza 67, a fruktoza 117. Postoji i čimbenik sinergizma (suradnje) kada se sladila kombiniraju. Primjerice, ako se saharoza i fruktoza pomiješaju u omjeru 50:50, dobiva se veća vrijednost nego njihova najveća pojedinačna sladna vrijednost, tj. dobiva se 128.
Proizvođači sokova uvijek kombiniraju sladila. Najmanje provociraju inzulin glukozni polimeri (polisaharidi) koji imaju najniži glikemični indeks. Upravo zato se pred natjecanje trebaju konzumirati špageti i makaroni, odnosno druge vrste tjestenine pa i pizze.


skinuto sa www.forum.burek.co.yu
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Filly April 01, 2007, 06:22:20 posle podne
Ugljikohidrati

Ugljikohidrati su prehrambene tvari koje imaju veliku važnost u svakoj pravilnoj prehrani. Osnovna je uloga ugljikohidrata u našem organizmu energetska.
Koliko će se energije, i kojom brzinom, osloboditi u organizmu, ovisi o složenosti molekularne strukture pojedinih ugljikohidrata.

Ugljikohidrati služe kao izvor energije koja se pohranjuje u glikogenu (u mišićima i jetri) iz kojeg se lako oslobađa i daje organizmu dovoljno energije i kod jačih tjelesnih napora.
•   Energija nam je potrebna za izvođenje SVIH tjelesnih aktivnosti i održavanje važnih tjelesnih funkcija (rad srca, disanje i drugi kemijski procesi u stanicama i tkivima).
•   50% energije u organizmu potječe od ugljikohidrata, 25% od masti i 25% od bjelančevina.
Podsjetimo da 1 g ugljikohidrata iz hrane oslobađa energiju od 4 kcal (17 kJ).
U stručnoj terminologiji pronaći ćete da su ugljikohidrati prema kemijskom sastavu građeni od ugljika i vode, a molekula šećera sastoji se od 6 atoma ugljika, 12 atoma vodika i 6 atoma kisika.
Koliko će se energije, i kojom brzinom, osloboditi u organizmu, ovisi o složenosti molekularne strukture pojedinih ugljikohidrata, pa se tako razlikuju jednostavni i složeni šećeri.
Jednostavni šećeri
Monosaharidi - lako su probavljivi
•   glukoza (grožđani šećer, krvni šećer, dekstroza) – najvažniji predstavnik jednostavnih šećera, u ljudskom organizmu otopljena je u krvi i služi kao izvor energije za sve organe i mišiće, nalazi se u voću, medu, nekim vrstama povrća;
•   fruktoza (voćni šećer) – nalazi se u voću, medu;
•   galaktoza (mliječni šećer) – najčešće se nalazi u sastavu laktoze (mliječnog šećera).
Disaharidi – izgrađeni su od dvaju monosahrida, zahtijevaju nešto složeniju razgradnju
•   saharoza (kuhinjski šećer) - sastojak šećerne repe i šećerne trske, uz škrob je najčešće zastupljen u prehrani;
•   laktoza (mliječni šećer) – sastojak mlijeka, stvara se u mliječnoj žlijezdi, najznačajniji je ugljikohidrat u prehrani dojenčadi;
•   maltoza (šećer u sladu) – nalazi se u svježim i fermentiranim namirnicama.
Složeni šećeri
Polisaharidi – izgrađeni su od monosaharida povezanih u složene molekularne strukture, teže su probavljivi (lakše se probavljaju nakon termičke obrade), a neki su i neprobavljivi. Razlikuju se po podrijetlu.
Biljni polisaharidi:
•   škrob - najvažniji ugljikohidrat, u organizmu se hidrolizira (razgrađuje) na jednostavne šećere - monosaharide. Najčešće je zastupljen u prehrani (preko 50%), nalazimo ga u: zrnima, stabljikama, korijenu biljaka, nezrelim bananama i jabukama, a najviše u žitaricama i njihovim proizvodima, mahunarkama i krumpiru;
•   celuloza i hemiceluloza - nalaze se u staničnim stijenkama biljaka;
•   pektin - nalazi se u voću i stabljikama, važan je za stvaranje gela (želiranje).
Životinjski polisaharid:
•   glikogen – životinjski šećer, nalazi se u jetri i mišićima životinja, nije važan za prehranu (nije dostupan u tom obliku, nego se u namirnicama životinjskoga podrijetla nalazi u obliku mliječne kiseline), ali ima važnu ulogu u metabolizmu ljudi jer je u njemu pohranjena energija.
Izvori ugljikohidrata
Izvori ugljikohidrata u svakodnevnoj prehrani su: kruh, tjestenina, riža, žitne pahuljice, voće, povrće, mlijeko, mliječni proizvodi, šećer i slastice, a najčešći su škrob i šećeri - saharoza i laktoza…
•   Škrob i šećeri razgrađuju se u organizmu do jednostavnih šećera uz pomoć enzima, resorbiraju se u tankom crijevu i prelaze u krvotok i jetru gdje se konvertiraju u glukozu.
•   Razinu šećera (glukoze) u krvi regulira hormon inzulin, koji luči gušterača a koji snižava razinu šećera u krvi, i glukagon, koji djeluje na oslobađanje šećera iz jetre, tj. iz glikogena, kada koncentracija u krvi padne ispod dopuštene razine.
•   U krvi treba biti konstantna koncentracija šećera - glukoze, bez prevelikih oscilacija hormona inzulina. Ako je nivo glukoze niži od normale, dolazi do hipoglikemije, koja se očituje umorom, glađu, drhtavicom, a ako je nivo viši od normale, dolazi do hiperglikemije, koja izaziva umor i pospanost. Oba su stanja opasna i ako potraju duže vrijeme, dovode do kome.
•   Jedan dio glukoze energijom opskrbljuje mozak, živčani sustav i mišiće, a drugi dio se pretvara u glikogen (rezerva energije) koji se nalazi u jetri i mišićima. Nakon što su rezerve popunjene, preostali se dio pretvara u mast i kao energetska rezerva pohranjuje u masno tkivo.
•   Ugljikohidrati štede bjelančevine i masti, pa dokle god ih unosimo dovoljno (minimalno 50 – 100 g dnevno) bjelančevine i masti će biti pošteđene razgradnje i upotrebe u energetske svrhe. To znači da - želite li smanjiti masu masnog tkiva, tj. smršavjeti - prvo morate potrošiti postojeće zalihe energije koje imate u organizmu – pojačanom tjelesnom aktivnošću (i, naravno, ne unijeti nove hranom, odnosno smanjiti kalorijski unos), pa će se onda energetske potrebe namiriti razgradnjom masnih naslaga.
Kako pojedini ugljikohidrati djeluju na koncentraciju šećera u krvi?
Koliko je neki ugljikohidrat, nakon probave "povisio" razinu glukoze u krvi u određenom vremenskom razdoblju, pokazuje nam glikemički indeks.
•   Glukoza se uzima kao mjera, i u tablicama ima glikemijski indeks 100, brzo sagorijeva u mišićima (direktno oksidira uz stvaranje ugljičnog dioksida i energije), pa je efekt iskoristivosti tako dobivene energije kratkotrajan. Zato i napitci koji sadrže više od 10% glukoze izazivaju žeđ.
•   Ista vrsta ugljikohidrata može imati različit glikemijski indeks u različitim namirnicama, npr. škrob u krumpiru i riži.
•   Jednostavni ugljikohidrati (glukoza, fruktoza) i namirnice kao: med, bijeli šećer, bijeli kruh, spadaju u ugljikohidrate s visokim glikemičkim indeksom – većim od 50. Zajedničko im je da brzo ulaze u krvotok, naglo podižu razinu šećera u krvi, izazivaju povećano lučenje hormona inzulina i brzo oslobađaju energiju zbog svojeg jednostavnog molekularnog sastava. Nakon konzumiranja hrane koja obiluje jednostavnim šećerima, brzo pada razina glukoze u krvi, što pojačava potrebu za slatkišima, slatkim napicima, šećerom ili medom, pa se začarani krug ponavlja - više slatkiša traži još novih slatkiša
•   Za razliku od njih, namirnice kao: riža, tjestenina, banane, jabuka, crni kruh, slanutak, suhe marelice, tikvice, grah, suhe smokve, energetska pića i energetske pločice, imaju niski glikemički indeks – niži od 50. Složeni ugljikohidrati, koji se zbog složenije molekularne strukture duže razgrađuju i pretvaraju se u organizmu u jednostavne šećere, polako ulaze u krvotok, sporije povisuju koncentraciju šećera u krvi, postupno povećavaju lučenje inzulina i osiguravaju energiju tijekom dužeg razdoblja.
•   Da bi se osigurala dugotrajnija energija, treba konzumirati više složenih ugljikohidrata, a jednostavne šećere, npr. iz voća, uzimati samo neposredno prije većih fizičkih napora, npr. kod sportaša kao brzi dodatni izvor energije.
Namirnice biljnog podrijetla sadrže vlakna: celulozu i hemicelulozu, (netopive u vodi) i pektine, gume i smole (topive u vodi). Vlakna se u organizmu ne mogu razgraditi i iskoristiti kao izvor energije, ali imaju važnu ulogu u prehrani čovjeka. Zajednički se nazivaju: prehrambenim vlaknima, dijetalnim vlaknima, sirovim vlaknima ili biljnim vlaknima. Namirnice bogate vlaknima su: integralne žitarice i proizvodi od žitarica, povrće, voće i sjemenje.
Prednosti prehrane s namirnicama koje sadrže dijetalna vlakna
•   Nezamjenjive su u prehrani suvremenog čovjeka jer pozitivno djeluju na probavu: upijaju vodu, bubre u crijevima i time povećavaju volumen stolice, pojačavaju peristaltiku crijeva, ubrzavaju njihovo pražnjenje i tako sprječavaju opstipaciju. Preporučljivo je konzumirati barem 25 - 35 grama prehrambenih vlakana dnevno (u prehrani odraslih osoba).
•   Dvostruko smanjuju vrijeme prolaska hrane kroz crijeva, čime ubrzavaju odstranjivanje potencijalno štetnih sastojka (npr. od mnogih lijekova).
•   Sadrže zanemarivu količinu masnoće pa se preporučuju i u dijetalnoj prehrane, kod restrikcijskih dijeta.
•   Male količine topivih vlakana prije fizičkih aktivnosti mogu spriječiti nagli pad šećera u krvi.
•   Imaju zdravstvene prednosti: Prehrana s integralnim žitaricama (prehrambena vlakna netopiva u vodi) pomaže u prevenciji bolesti probavnog trakta kao što su hemoroidi, opstipacija, rak debelog crijeva. A prehrana sa svježim voćem, mahunarkama i zobi (prehrambena vlakna topiva u vodi) pomaže pri normaliziranju lučenja inzulina, smanjuje rizik od srčanožilnih bolesti, dijabetesa i gojaznosti.
Sljedbenicima zdrave prehrane preporučuje se…
•   Udio rafiniranih šećera u prehrani treba smanjiti, a povećati udio složenih ugljikohidrata.
•   Ugljikohidrati trebaju zauzimati 55 do 65% ukupnog dnevnog energetskog unosa.
•   Dnevne potrebe za ugljikohidratima (za odraslu osobu) iznose oko 4 grama ugljikohidrata /kg tjelesne mase.
•   U svakodnevnu prehranu treba uključiti što više namirnica kao što su: tjestenina od integralnog brašna, riža punog zrna, žitne pahuljice, kruh pripravljen od integralnih cjelovitih žitarica, grah i mahunarke, sjemenke, kvalitetan krumpir te salate od svježeg povrća (sirovog), svježe voće i povrće.
•   Rafinirani šećer važno je konzumirati umjereno, a prema potrebi i umjetna sladila. Bijeli rafinirani šećer može uzrokovati karijes, debljinu i bolesti želuca, može podignuti razinu šećera i kolesterola u krvi kada se pretjerano konzumira pa treba smanjiti količinu dodatnog šećera u kavi, čaju i sl., izbjegavati slatkiše, za desert uzimati svježe voće i slastice pripremljene s integralnim brašnom.
•   Preporučljivo je konzumirati barem 25 - 35 grama prehrambenih vlakana dnevno (u prehrani odraslih osoba).
Cjelovite žitarice te voće i povrće trebaju predstavljati osnovni izvor ugljikohidrata u prehrani, ne samo zato što imaju niži glikemijski indeks, nego i zato što sadrže mnoge vitalne tvari (vitamine, minerale, bioflavonoide i polifenole) koji imaju važnu ulogu u našem zdravlju.


sa sajta www.forum.burek.co.yu
Naslov: Odg: UH
Poruka od: luni April 15, 2007, 09:01:02 posle podne
Da li se moze dobiti informacije za masline, crveni luk in bijeli luk (cesnjak)? Te stvari bi volio dodavati mom miksu posnog sira, tune i pilecih prsa, ali nisam siguran da li su primjerne pred spavanje. Rekao bi da crveni luk in masline spadaju pod skrobne UH, a za masline se zna da se iz njih pravi ulje. Iako uzimam one u slanoj vodi...
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Lazic April 15, 2007, 10:47:49 posle podne
Da li se moze dobiti informacije za masline, crveni luk in bijeli luk (cesnjak)? Te stvari bi volio dodavati mom miksu posnog sira, tune i pilecih prsa, ali nisam siguran da li su primjerne pred spavanje. Rekao bi da crveni luk in masline spadaju pod skrobne UH, a za masline se zna da se iz njih pravi ulje. Iako uzimam one u slanoj vodi...
to je mizerna kolicina da bi se opterecivao time..jedino ako ne jedes vise od 100gr
Naslov: Odg: UH
Poruka od: luni April 15, 2007, 11:06:21 posle podne
Ma kakvi, ubacim 3-4 nasjeckane masline ili cetvrtinu glavice luka, samo toliko da malo obogati ukus. Izgleda stvarno vec postajem malo paranoican  :wow:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Lazic April 15, 2007, 11:40:21 posle podne
Ma kakvi, ubacim 3-4 nasjeckane masline ili cetvrtinu glavice luka, samo toliko da malo obogati ukus. Izgleda stvarno vec postajem malo paranoican  :wow:

ne opterecuj, se nisi takmicar pred mr olimpiju.. ;)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Deni Maj 05, 2007, 04:36:00 posle podne
?? UH

krastavci ?? gr
paradjaz ?? gr
bundeva   6,6gr
dinja     82gr
paprika   15 gr


Da li bi neko zeleo da mi odgovori na ovaj deo posta? Znaci, kojoj grupi UH pripadaju i koliko grama UH odredjene namirnice imaju.

Tnx.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Ivan! Maj 06, 2007, 11:57:59 pre podne
Pošto u prehrani variram sa danima skrobni/ valaknasti Uh, kako mogu znati tačno koje namirnice (povrće) sadrže skrobni uh, a koje vlaknasti. Tražio sam po internetu, ali nemogu naći kompletnu podelu. Interesuju me sledeće namirnice:
Paradajz
paprika,
krastavac,
patlidžan,
mladi luk,
crni i beli luk,
bundeva,
tikva,
pečurke,
artičoka.

Takodje me interesuju razna domaća zimnica, stavljena isključivo prirodnim putem, tj. so+sirće?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Igy81 Maj 06, 2007, 05:13:10 posle podne
Patlidzan i tikva mislim da su skrobasti..ili nesto mesano(kad to kazem mislim i na vlaknaste i skrobaste)!..pecurke su vecina voda,za ostalo nisam siguran.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Deni Jun 03, 2007, 01:52:43 posle podne
Vrlo je mouce da sam vrlo dosadna sa ovim pitanjem, i vec sam pocela da ih tretiram kao vaknaste ;), ali bih zaista volela da znam da li sam u pravu. Razlog, kada god pogledam sta ko od vas jede ili navodi da bi trebalo da se jede, vrlo retko ili gotovo nikada, povrce kao sto su paradajz, paprika i krastavci stoje.

Sada, ukoliko ne znate kojoj grupici povrca pripadaju paradajz, paprika i krastavci - OK, ali ako znate, zaista mislim da bi bilo lepo da mi neko kaze. da konacno resim tu dilemu u svojoj glavi. :)

Hvala.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Lazic Jun 03, 2007, 02:01:05 posle podne
tretiraj ih po karakteristikama kao vlaknasti..mislio sam da ti je to vec receno..znaci sluze za probavu ne mogu da ti budu primarni izvor energije kao skrob, to je prosto :)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Deni Jun 05, 2007, 12:51:06 posle podne
Hvala.

Inace, karakteristike mi i nisu jaca strana na osnovu koje bih mogla da ocenim pripadnost grupi povrca, ali imam vas. ;) A imalo me je zbunila cinjenica oko kolicine UH, jer ih sam paradajz ima porpilican broj, pa ono, ako je skrob, onda ima da nagrabusim.

Hvala jos jednom.

Naslov: Odg: UH
Poruka od: Sasa Ilic Jun 19, 2007, 11:27:47 pre podne
Posto radim variacije sa UH i vazno mi je koliko grama dnevno unosim,pa me zanima da li i dekstroza tu spada?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Lazic Jun 19, 2007, 11:28:47 pre podne
Posto radim variacije sa UH i vazno mi je koliko grama dnevno unosim,pa me zanima da li i dekstroza tu spada?

ne spada ako ulazi kao sastavni deo PWM-a
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Sasa Ilic Jun 19, 2007, 11:34:16 pre podne
Posto radim variacije sa UH i vazno mi je koliko grama dnevno unosim,pa me zanima da li i dekstroza tu spada?

ne spada ako ulazi kao sastavni deo PWM-a


Da kao PWM.Ok Hvala Lazicu

Jos samo jedno pitanje posto si mi napisao variacije 300,200,100,0,350,150,0 da li mogu da smanjim ovih 350 na 300 posto mi je malo mnogo?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Lazic Jun 19, 2007, 11:41:16 pre podne
kako ti je mnogo..ne mozes da pojedes ili se plasis da ces se ugojiti dok radis definiciju..
mozes da smanjis..ali neces se ugojiti :)
jos ces da smrsas pored tolike kolicine UH
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Sasa Ilic Jun 19, 2007, 11:48:30 pre podne
Ma tripujem se da se neugojm  :wallbash1: Kad skuvam 150-200g pirinca ili krompira to bude mnogo kolicinski.Ma to su neki moji tripovi.Nista onda cu ostati na ovome ako ti tako preporucujes.I ovako jedem sve na vodi tako da nebi trebalo da bude problema.Pozdrav lazicu
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Sasa Ilic Jun 28, 2007, 12:13:49 posle podne
Sad sam cuo da pirinac kad se skuva ima 30g UH jer to tacno?Posto sam ja bio ubedjen da ima nekih 75g UH na 100g.Drugim recima jeo sam mnogo malo UH :nonono: Tebao i jesti bar 1kg kuvanog pirinca(to je oko 2kg kad se skuva) sto po meni cini mi se mnogo :crazy:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Lazic Jun 28, 2007, 12:21:24 posle podne
100 gr suve materije ima oko 70 gr UH...
a tebi treba 300 grama suvog sto je oko najmanje 600 gr kuvanog..
nije mnogo samo jedi..naporan je ovaj bb  :lol:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Ivan! Jun 28, 2007, 12:24:11 posle podne
Tačno tako. kuvan pirinač ima ok 30 gr UH, A sirov oko 70gr UH. Samo ako meriš pre kuvanja 200 gr pirinča, kad ga skuvaš i izmeriš imaćeš 500 gr. Razlika je voda koju pirinač upije
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Sasa Ilic Jun 28, 2007, 12:26:39 posle podne
100 gr suve materije ima oko 70 gr UH...
a tebi treba 300 grama suvog sto je oko najmanje 600 gr kuvanog..
nije mnogo samo jedi..naporan je ovaj bb  :lol:

Dobro toliko inace i jedem.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Sasa Ilic Jun 28, 2007, 12:34:53 posle podne
Mene ja samo bunilo npr. kad sam na 350g UH gledam da oko 250g bude iz pirinca to je oko 330g suvog pirinca.Jer isto vazi i za krompir posto ga ja merim pre kuvanja uzmem 250g to je valjda 50g uh i pojedem jos 100g ovsenih(npr. tako radim kad sam na nizem unosu UH).
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Leyla Jun 28, 2007, 02:58:48 posle podne
hm e ovo nisam znala  :hitself:
znaci 100g kuhane rize ima 30 gr uh ??
pa i zanima me kolko ima kad se skuha necu je jesti sirovu , ja sam mislila da je isto 100gr da ima 70 uh i kuhano i sirovo ..
ond asam ja unosila malo uh kroz rizu jer sam mjerila 70uh uvijek   :nonono:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: alem Jun 28, 2007, 03:33:45 posle podne
hehe  prvi put vidim ovo ni ja nisam znao a jel isto tako vazi i za tjesteninu
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Ivan! Jun 28, 2007, 03:48:09 posle podne
Krompir kuvanjem nemenja puno sastav. može meriti sirovo, jer ne upija puno vode. Sve namirnice koje kuvanjem upijaju vodu (znači i testenina) se mere "na suvo" znači presne. U nekim tablicama ima naglašeno KUVANO, onda važi samo za kuvano
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Ivan! Jun 28, 2007, 03:49:23 posle podne
hm e ovo nisam znala  :hitself:
znaci 100g kuhane rize ima 30 gr uh ??
pa i zanima me kolko ima kad se skuha necu je jesti sirovu , ja sam mislila da je isto 100gr da ima 70 uh i kuhano i sirovo ..
ond asam ja unosila malo uh kroz rizu jer sam mjerila 70uh uvijek   :nonono:
Kako meriš presno ili meriš 100 gr, kad skuvaš?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Lazic Jun 28, 2007, 03:49:31 posle podne
ljudi ne znam sta ste se pogubili :rolleyes01:
sve vam u tablicama pise..
ako pise npr sirovog pirinca,krompira,mesa, jabuka onda tu ima toliko protein, uh.masti

100 gr sirovog mesa=50 gr pecenog=60 gr przenog=22 gr proteina
100 gr sirovog pirinca = 200 gr kuvanog=150 gr pecenog=70 gr UH
100 gr neoljustenog krompira =80 gr kuvanog= 50 gr pecenog=?? UH

razumete foru , samo raste ili se smanjuje kolicina vode u nekoj namirnici,zavisno od pripreme
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Sasa Ilic Jun 28, 2007, 06:16:47 posle podne
Vidis da smo pukli svi ko lajsne :-)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Leyla Jun 28, 2007, 06:23:40 posle podne
Kako meris presno ili meris 100 gr, kad skuvas?


pa mjerila sam presno tj sirovo 100gr i kontam kad se skuha to je 70 uh
jer sam uvijek kuhala kolko mi treba da pojedem odma zavisno kolko je uh taj dan , ako cu npr 35 uh iz rize izmjerim 50gr i stavim da se kuha ,a sad vidim da je to  nista :hitself:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Lazic Jun 28, 2007, 08:38:06 posle podne
jeste dobro ..zar nisi procitala sta sam napisao  :wallbash1:
100 gr suve mere=200gr kuvanog=70gr UH
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Leyla Jun 28, 2007, 08:50:57 posle podne
kad sam poslala post onda sam se zamislila i skontala da sam radila kako treba:rolleyes01:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Tiya Jun 29, 2007, 12:28:03 posle podne
koja zbunjoza.. :crazy:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: vlada85 Jul 05, 2007, 03:39:49 posle podne
pa nema tu sta nejasno. 100g suve mere sadrzi odredjen procenat uh, a kad se skuva, tih sto grama postane 200 g jela zbog vode koju primi tokom kuvanja, ali kolicina uh ostaje nepromenjena.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Tiya Jul 05, 2007, 05:04:36 posle podne
da, ali ne upije svaka hrana toliko, tj neka se neudupla, nego recimo dobije 20%

a lipo miriš sirovo i the end
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Milan Jul 05, 2007, 05:09:31 posle podne
hrana se meri u sirovom stanju!
ta tezina moze da zavisi i od kolicine vode sa kojom kuvate,pa kako bi onda merili
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Tiya Jul 05, 2007, 08:35:14 posle podne
pa to je bila i moja poanta :), mjeri sirovo pa nek brate kvasa kolko oće :innocent: :lol:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Filly Jul 12, 2007, 06:03:10 posle podne
jao ja sam zbunjena sad... :nonono: :dunno: :dunno: :hitself:

Znaci koliko izmeris u sirovom stanju to je to? Skuvas pojedes i nema vise razmisljanja...sve ostaje isto? Kolicina uh i ostalog se ne menja...Samo treba izmeriti i pojesti? Jel tako?
 :pullhair:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Lazic Jul 12, 2007, 07:05:48 posle podne
jao ja sam zbunjena sad... :nonono: :dunno: :dunno: :hitself:

Znaci koliko izmeris u sirovom stanju to je to? Skuvas pojedes i nema vise razmisljanja...sve ostaje isto? Kolicina uh i ostalog se ne menja...Samo treba izmeriti i pojesti? Jel tako?
 :pullhair:

meri suvu materiju i racunaj koliko to ima UH , kada je skuvas ispeces ili bacis kucicima imace istu kolicinu UH, kao i pre svih radnji  :rolleyes01:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Filly Jul 12, 2007, 07:22:44 posle podne
A pa onda je sve ok...prosto ko pasulj...sta se dize tolika prasina oko toga. Jednostavno izmeris, spremis, pojedes i to je to... :clap:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: DirectHit Jul 13, 2007, 11:22:13 pre podne
Moze mi netko samo reci koliko je potrebno covjeku koji recimo cijeli dan sjedi UH?
Nesto kao BMR koliko je potrebno za odrzavanje zivota tj. organa da rade pravilno.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Pedja Petrovic Jul 13, 2007, 11:29:05 pre podne
Moze mi netko samo reci koliko je potrebno covjeku koji recimo cijeli dan sjedi UH?
Nesto kao BMR koliko je potrebno za odrzavanje zivota tj. organa da rade pravilno.
...NIJE BAS PAMETNA IDEJA DA SE UPUSTAS U TO PLANIRANERENJE SA TIM...

MOZES TI I DA ZIVIS I FUNKCINISES BEZ UH...SAMO KAKO CE TA CELA PRICA DA SE ODRAZI NE NERVNI SISTEM..E TO JE VEC DRUGA STAVKA..

ASTARI..SVAKI DAN TELO DRUGACIJE REAGUJE I DRUGACIJE SU MU POTREBE..

IZ TOG RAZLOGA...KAKO BI REKAO GRKO..BEST BY JE CARB ROTTAION ;)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: DirectHit Jul 14, 2007, 12:59:10 pre podne
Sorry stari ja te nis ne kuzim :)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Tanja Jul 14, 2007, 01:20:00 pre podne
Kako ga ne razumes?!  :pullhair:
Nema veze, idemo u teorijske vode...kako bi to npr mogao da izracunas...osoba NN godina x, visina, tezina, aktivnost u toku dana (jos xy faktora)...nadjes koliki je kalorijski unos za tu osobu pa recimo uzmes da je 30% kalorija iz UH ... pa onda preracunas kolko je to g UH tako sto znas da 1g UH ima 4cal...  :bored:
A sto pitas?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Pedja Petrovic Jul 14, 2007, 06:43:04 pre podne
Sorry stari ja te nis ne kuzim :)

HOCU DA KAZEM..DA JE TVOJE PITANJE VEROVATNO USMERENO NA TU FORU..KOLIKO JA SMEM NAJMANJE DA UNOSIM UH JER SI VEROVATN OD ONIH KOJI MISLE DA TE UH GOJE!!!

JA TI REKOH SLEDECE....DA RADITI TJ SMANJIVATI UH NA MINUMUM TJ U ONOLIKOJ MERI KOLIKO JE POTREBNO ZA ODRZAVANJE FUNKCIJA BAZALNOG METABOLIZMA NIJE POZELJNO..

JER CES USPORITI METABOLIZAM DO TE MERE DA CE ORGANIZAM POCETI NAJPRE ENERGIJU DA CRPI IZ OSTALIH IZVORA ILI PREVEDNO..IZ SVEGA SAMO NE IZ UH KOJE CE CUVATI ZA KRAJ ...TO OVAKO ZVUCI LEPO,ALI U PRAKSI JE DRUGACIJE.....BUKVLANO CE NAMRINICE UNESENE U KOMNINACIJI SA UH BITI MINIMLANO ISKORSITVANE U SVRHE U KOJE TREBA DA BUDU UNESENE ,JER CE TELO DA SE BRANI SA "NE RAZGRADNJOM"ISTIH A SVE U CILJU OCUVANJA ENERGIJE KOJE NEMA DOVLJNO JERL JE UNOS UH KONSTATNO OGRANICEN.....

DAKLE...HRANA TRUNE U TEBI ALI ORGANIZAM NE OBAVLJA SINTEZU I NE PREPOZNAJE PRIMARNI VID ENERGIJE..

RAZUMES SADA??
Naslov: Odg: UH
Poruka od: DirectHit Jul 14, 2007, 11:56:51 pre podne
A koja je onda preporuka unosa UH (znam da varira od toga koliko radim/treniram ) , jer vidim da je to dosta relativno ali ne zelim usporit metabolizam niti ne zelim da isti skladisti masti bzvz.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: medonjak Jul 14, 2007, 12:09:02 posle podne
Imam i ja jedno pitanje.Koliko je pametno totalno izbaciti skrobne uh i unositi samo velike kolicine vlaknastih kod osobe koja zeli da se oslobodi telesnih masti? :crazy:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Ted Arcidi Jul 14, 2007, 12:31:02 posle podne
Nije pametno,pogotovu ako treniras intenzivno tj, nisam siguran da ti samo vlaknasti UH mogu obezbediti dovoljno goriva za kvalitetan trening. Naravno  skrobni UH treba da budu ograniceni i pretezno uneti u periodu pre treninga
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Lazic Jul 14, 2007, 12:55:49 posle podne
Imam i ja jedno pitanje.Koliko je pametno totalno izbaciti skrobne uh i unositi samo velike kolicine vlaknastih kod osobe koja zeli da se oslobodi telesnih masti? :crazy:

rekli smo da bez skroba ne mozes da drzis metabolizam kako zelis...
naravno ako se radi o zdravoj osobi..
vlakno je namenjen  za probavu i ne treba terati telo da trazi druge izvore energije osim uh tj skroba.. bilo da je skidanje kilograma ili odrzavanje ili nabacivanje misicne mase i telesne tezine
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Pedja Petrovic Jul 14, 2007, 12:56:51 posle podne
rekli smo da bez skroba ne mozes da drzis metabolizam kako zelis...
naravno ako se radi o zdravoj osobi..
vlakno je namenjen  za probavu i ne treba terati telo da trazi druge izvore energije osim uh tj skroba.. bilo da je skidanje kilograma ili odrzavanje ili nabacivanje misicne mase i telesne tezine
..

INTELIGENTNO...VIDI SE DA UCIS OD NABOLJIH :lol: :lol: :yes: :yes:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Lazic Jul 15, 2007, 05:27:27 posle podne
..

INTELIGENTNO...VIDI SE DA UCIS OD NABOLJIH :lol: :lol: :yes: :yes:

 :rolleyes01:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: zvoncica Jul 19, 2007, 12:22:18 pre podne
jedno pitanje ,znaci kada se kaze 200gr barene testenine oko 30gr skroba,to znaci da ista ta iznosi u nekuvanom stanju na 100gr-75uh?
u alaj sam se kanda zeznula ,ja je izmerila u sirovom stanju 200gr ,racunajuci da je to oko 60 skroba :wallbash1:...jos se mislim kako je ovo nesto puno,na sve lici ali sigurno ne na mali obrok :crazy:
dok pirinac,krompir,pasulj vagam u sirovom stanju.
uf :hitself:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Lazic Jul 19, 2007, 04:12:10 pre podne
Citat
jedno pitanje ,znaci kada se kaze 200gr barene testenine oko 30gr skroba,to znaci da ista ta iznosi u nekuvanom stanju na 100gr-75uh?
da odprilike
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Pedja Petrovic Jul 19, 2007, 07:42:58 pre podne
jedno pitanje ,znaci kada se kaze 200gr barene testenine oko 30gr skroba,to znaci da ista ta iznosi u nekuvanom stanju na 100gr-75uh?
u alaj sam se kanda zeznula ,ja je izmerila u sirovom stanju 200gr ,racunajuci da je to oko 60 skroba :wallbash1:...jos se mislim kako je ovo nesto puno,na sve lici ali sigurno ne na mali obrok :crazy:
dok pirinac,krompir,pasulj vagam u sirovom stanju.
uf :hitself:
..

MISLIM DA NIJE JOS UVEK VREME DA RACUNAS STA I KAKO TACNO U GRAM..VERUJ MI....
Naslov: Odg: UH
Poruka od: bakerolls Avgust 08, 2007, 12:56:48 posle podne
Zbog cega ne treba mesati skrobne i vlaknaste uh u jednom obroku ???
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Lazic Avgust 08, 2007, 01:07:25 posle podne
Zbog cega ne treba mesati skrobne i vlaknaste uh u jednom obroku ???

moze u nekim slucajevima, ali  nisam lud   :crazy: da sebi namecem posao i istrazujem i isprobavam jos koja namirnica moze sa kojom i onako ima puno pitanja koja su vlaknasta koja skrobasta iako smo napravili podelu, na one koji daju energiju nazvali ih skrobasti i na one koje su za probavu dali im ime vlaknasti
posto su u pitanju razliciti GI u  i ti to koristis za varijacije, nevalja umanjivati taj efekat koji treba da proizvede .Ako umanjujes visok GI neke namirnice sa npr salatom.
A i provereno je da radi ovako..zasto menjati jer neko jede pirinac sa salatom ili krompir sa kupusom, pa bas i ne ide ta kombinacija..i posle se pita zasto se goji..  :)
za bildere koji rade mase mogu da mesaju..


Naslov: Odg: UH
Poruka od: -XtReMe- Avgust 16, 2007, 01:25:51 pre podne
Kada krenem na masu od septembra kako da pristupim sa UH-ma a da se ne usvinjim a opet da ne sprecavam razvitak mase sa zakidanjem UH-a?

Kakav je izvor UH-a iz spageta? Da li vredi nekad da odmeni npr pirinac koji mi je sa ovsenim primarni izvor UH-a?


Niste Ivanu odgovorili na ovo pitanje a i mene zanima. U koju kategoriju spada sledece povrce?

Paradajz
paprika,
krastavac,
patlidzan,
mladi luk,
crni i beli luk,
bundeva,
tikva,
pecurke,
articoka.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Tikica Avgust 16, 2007, 01:31:08 pre podne
Paradajz
paprika,
krastavac,
patlidzan,
mladi luk,
crni i beli luk,
pecurke, 
bundeva,
tikva,

-vlakna-
pecurke-racunas kao vlakno

articoka- pojma nemam..  ;)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Lazic Avgust 16, 2007, 01:33:26 pre podne
Spageti su skorbasti nikako nisu za probavu, ne moze da zameni pirinac..

ovo ostalo je manje vise vlaknasto i kombinacija vlakana i skroba, ali ih stavi u kategoriju namirnica za probavu, sigurno smo vec negde odgovorili cim njemu nismo  :)

"masu" mozes da razvijes samo ako ne zakidas na proteinima i da imas unos preko 3000 kalorija dnevno
Naslov: Odg: UH
Poruka od: -XtReMe- Avgust 16, 2007, 01:46:29 pre podne
- Meni je karfiol, sargarepa, brokli itd sve to gadno i ne mogu da to jedem. Uglavnom volim te salate da jedem. Ali ja to uvek jedem uz jelo.
Sta od voca ima vlakna? Jabuka, breskve (one su jos kratko tu),...


- Da li valja ono smrznuto povrce sto ima da se kupi u prodavnicama, mislim da Frikom proizvodi, oko 500g negde oko 70-100din je? Skuvam to pa svakodnevno da jedem kao izvor vlaknastih UH-a.


- Ako su spagete skrobasti sto ne moze pirinac da odmeni?
Ako hocu nesto za promenu i da ne jedem svakodnevno pirinac onda jedino kuvani krompir, grasak, pasulj,... Sve je to manje UH-a na 100g od pirinca a i ne mogu tolko da unesem toga. Sta mi onda preporucujete?


- 3000 kalorija. Kolko bi od toga u procentima trebalo da bude proteina, UH i masti?
Svakako ja se uvek trudim da kroz zivotinjske namirnice unesem izmedju 220 do max 300g proteina + whey.
Varijacija UH-a na masi ne pomaze? Nisam mislio da idem do 0 UH-a dnevno nego npr 400g,300g,200g,100g pa opet u krug?


articoka- hehehee nemam pojma ni ja  :crazy:. Samo sam copy/paste opicio
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Lazic Avgust 16, 2007, 01:55:29 pre podne
Citat
Meni je karfiol, sargarepa, brokli itd sve to gadno i ne mogu da to jedem. Uglavnom volim te salate da jedem. Ali ja to uvek jedem uz jelo.
Sta od voca ima vlakna? Jabuka, breskve (one su jos kratko tu),..


bez ovih gadnih nema dobre probave, soli dok jedes, pripremaj na pari

Citat
Sta od voca ima vlakna? Jabuka, breskve (one su jos kratko tu),...
jedi sta hoces, samo ne preteruj

Citat
- Da li valja ono smrznuto povrce sto ima da se kupi u prodavnicama, mislim da Frikom proizvodi, oko 500g negde oko 70-100din je? Skuvam to pa svakodnevno da jedem kao izvor vlaknastih UH-a.
valja, ako su vlaknasti , ja jedem njihovu boraniju, grasak i neko mesano

Citat
- Ako su spagete skrobasti sto ne moze pirinac da odmeni?
Ako hocu nesto za promenu i da ne jedem svakodnevno pirinac onda jedino kuvani krompir, grasak, pasulj,... Sve je to manje UH-a na 100g od pirinca a i ne mogu tolko da unesem toga. Sta mi onda preporucujete?
ne moze nista, pirinac je pirinac, ali mozes da koristis druge izvore UH koje si naveo

Citat
- 3000 kalorija. Kolko bi od toga u procentima trebalo da bude proteina, UH i masti?
individualno
po meni neka ti min 40-50% bude proteina, min 15% dobrih masti i ostalo UH

Citat
Varijacija UH-a na masi ne pomaze? Nisam mislio da idem do 0 UH-a dnevno nego npr 400g,300g,200g,100g pa opet u krug?
ne moze varijacije u masi, tj moze, ali nema smisla, ako kasnije radis definiciju telo nece reagovati posle na varijacije..
Naslov: Odg: UH
Poruka od: -XtReMe- Avgust 16, 2007, 02:08:36 pre podne
Ok. Sve mi je ovo sada jasno. Jos me zanima kolko bi bilo preporucljivo UH-a na masi da unosim i da budem siguran da sam zadovoljio dovoljan unos UH-a?
Kada treba da bude zadnji unos UH-a? Posle treninga (oko 19h) sledi PWM, nekih 40tak min do 60min posle proteini + UH-a sta je ostalo od tog dana. Tako sam do sada radio. Jel  ok ovako?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Lazic Avgust 16, 2007, 02:28:35 pre podne
Ok. Sve mi je ovo sada jasno. Jos me zanima kolko bi bilo preporucljivo UH-a na masi da unosim i da budem siguran da sam zadovoljio dovoljan unos UH-a?
Kada treba da bude zadnji unos UH-a? Posle treninga (oko 19h) sledi PWM, nekih 40tak min do 60min posle proteini + UH-a sta je ostalo od tog dana. Tako sam do sada radio. Jel  ok ovako?
sve individualno, zato moras da eksperimentises, probaj
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Pedja Petrovic Avgust 16, 2007, 08:02:59 pre podne
Kada krenem na masu od septembra kako da pristupim sa UH-ma a da se ne usvinjim a opet da ne sprecavam razvitak mase sa zakidanjem UH-a?

Kakav je izvor UH-a iz spageta? Da li vredi nekad da odmeni npr pirinac koji mi je sa ovsenim primarni izvor UH-a?


Niste Ivanu odgovorili na ovo pitanje a i mene zanima. U koju kategoriju spada sledece povrce?

Paradajz
paprika,
krastavac,
patlidzan,
mladi luk,
crni i beli luk,
bundeva,
tikva,
pecurke,
articoka.

mislim da si prilicno opterecen sa UH....samo zbunjujes sebe i jos manje ces znati.

uradis jedan jelovnik i onda se nejga pridrzavas...dali sa carb roattion ,dali sa ili bez carb 2-3 dana pa onda carbloading..to nema trenunto veze..mora da najdes sebe i da znas sta hoces u stvari....

tek onda mozes da razmisljas na ovaj nacin..ti jos uvek i neznas kako tvoje telo reaguje na UH i koja kolicina ti je neophonda..

newgde lazic napisa da je znao nekoga da je bio 30 dana bez UH...to je ludost......

to moze samo da odvede do mnogih organiskih oboljenja i sto ej anjgore moze da ode nervni sistem u pi*ku materinu.......
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Bildek-21 Mart 22, 2008, 02:17:33 pre podne
Probava uljikohidrata
i utjecaj navedenih organa
na iskoristivost hrane.


(http://exyu-fitness.com/upload/files/a0fxbemmmmkyx6ie3wmq_thumb.jpg) (http://exyu-fitness.com/upload/viewer.php?file=a0fxbemmmmkyx6ie3wmq.jpg)


Naslov: Odg: UH
Poruka od: Cezar Jun 24, 2008, 10:32:01 posle podne
jel  mogu makarone da se jedu? 77g UH mislim 5,6 g pr. i 1g masti
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Leyla Jun 24, 2008, 10:33:59 posle podne
zasto da ne , tjestenina je izvro uh , savisi samo sta ti je cilj , kad je jedes, i kako je spremas..ako je sa sosevima i to ne ide, ..
obicna integralna samo kuhana uz neki protein tuna npr moze prije treninga..
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Cezar Jun 25, 2008, 10:46:12 pre podne
da kuvam je bez soseva znaci moze, xtra  :clap:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Mackolina007 Jun 25, 2008, 03:30:55 posle podne
A ako se jede npr integralna sa sosem od paradajza (onaj u kesici) jednom nedeljno...jel i onda ne valja? Zbog tih raznih secera u sosu ili?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Iness Jun 25, 2008, 03:42:19 posle podne
Ako je nesto umereno,onda je to valjda ok.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Tanja Jun 30, 2008, 09:22:36 posle podne
A ako se jede npr integralna sa sosem od paradajza (onaj u kesici) jednom nedeljno...jel i onda ne valja? Zbog tih raznih secera u sosu ili?
nije neka velika razlika u kolicini secera kod integralnih i neintegralnih namirnica :) integralne su dobre zbog nekih drugih stvari. taj sos iz kesice korisitite bas retko, samo bas kada nema bolje opcije. nije samo zbog secera, nego i zbog odredjene "hemije" koja nije preporucljiva nikom i nema veze sa tim da li ste na dijeti ili niste pa da treba da ga izbegavate, slicno kao i zacin-c npr. vrlo je lako napraviti sos za testeninu i ne trazi puno vremena.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Mackolina007 Jun 30, 2008, 11:48:56 posle podne
nije neka velika razlika u kolicini secera kod integralnih i neintegralnih namirnica :) integralne su dobre zbog nekih drugih stvari. taj sos iz kesice korisitite bas retko, samo bas kada nema bolje opcije. nije samo zbog secera, nego i zbog odredjene "hemije" koja nije preporucljiva nikom i nema veze sa tim da li ste na dijeti ili niste pa da treba da ga izbegavate, slicno kao i zacin-c npr. vrlo je lako napraviti sos za testeninu i ne trazi puno vremena.

Pa zato i rekoh samo ponekad...necu cesto,obecavam  :rolleyes01:

Znas mozda neki dobar recept za sos? :)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Cezar Jul 03, 2008, 06:03:50 posle podne
Visok sadrzaj biljnih vlakana imaju i pasulj
da li je OK jesti suljpa kao izvor UH, sadrzi dosta vlakana i skroba, ali oni ne bi trebali da se mesaju u jednom obroku???
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Lazic Jul 03, 2008, 06:30:02 posle podne
da li je OK jesti suljpa kao izvor UH, sadrzi dosta vlakana i skroba, ali oni ne bi trebali da se mesaju u jednom obroku???
svaka biljka ima vlakna..nego je napravljena podela a one koje su izvor energije i na one koji su na menjeni za laksu probavu..ako mozes da jedes pasulj i da te ne muci stomak, ti jedi.ovde mislim na kuvana zrna a ne na mamin i bakin pasulj  :wow:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Cezar Jul 03, 2008, 06:33:42 posle podne
znaci mislis na kuvani pasulj u vodi samo, bez icega drugog? bez dokolenice zaprske... moram da ubacujem nesto od skroba jer jedem samo krompir pirinac nekad ovsene...ne jedem to sto kewa pravi
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Lazic Jul 03, 2008, 06:39:51 posle podne
ako se ozbiljno bavis ovime tj da si lepo gradjen i nisi neki kamiondzija ili radnik na gradilistu, vojnik, onda sve to jedes bez zaprski i dodataka.
svi mi uglavnom jedemo to sto ti jedes..meni pirinac dodje kao nekome hleb..
sada je poenta da pronadjes koliko puta nedeljno ces se opustiti u ishrani a da ne poremetis svoj izgled a koliko dana ces jesti kako treba u skladu sa potrebama svog izgleda.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Cezar Jul 03, 2008, 06:46:57 posle podne
...znaci ako sam razumeo pasulj i nije nesto dobar za cesto? a grasak?  :crazy:  da ostanem na ovome?...
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Tanor Jul 04, 2008, 03:59:42 pre podne
...znaci ako sam razumeo pasulj i nije nesto dobar za cesto? a grasak?  :crazy:  da ostanem na ovome?...

Grasak je bolja solucija od pasulja u svakom slucaju.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Vinsanity Jul 04, 2008, 08:55:56 posle podne
Gledam sad nutritivne vrednosti ovog Swisslion-ovog Bevita keksa:

na 100gr

- 422 kalorije
- 71gr ugljenih hidrata
- 10gr masti
- 12gr proteina

Jel ovo dobro ili lose? Mozda nije los za jesti pre treninga..
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Tanja Jul 05, 2008, 03:57:32 posle podne
Znas mozda neki dobar recept za sos? :)
neka najbezbolnija varijanta je da uzmes 2-4 paradajza, poparis ih da se lakse oljuste, iseckas sitno, stavis u neku serpicu i nalijes sa jako malo vode. narendas ili naseckas malo belog luka, dodas bosiljak, so, origano, persun  i sve to ukrckas na tihoj vatrici :) ako ostane neki komadic paradajza, to je u redu. ne mora da se sve raspadne.
:flowers:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Mackolina007 Jul 05, 2008, 07:08:13 posle podne
neka najbezbolnija varijanta je da uzmes 2-4 paradajza, poparis ih da se lakse oljuste, iseckas sitno, stavis u neku serpicu i nalijes sa jako malo vode. narendas ili naseckas malo belog luka, dodas bosiljak, so, origano, persun  i sve to ukrckas na tihoj vatrici :) ako ostane neki komadic paradajza, to je u redu. ne mora da se sve raspadne.
:flowers:
Hvala,tanja,probacu.  :yes:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Sasa Ilic Avgust 19, 2008, 01:22:06 posle podne
Tikvice jel spadaju u vlaknaste UH nevidim u tablicama :dunno:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Lazic Avgust 19, 2008, 01:26:31 posle podne
da
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Sasa Ilic Avgust 19, 2008, 01:34:26 posle podne
ok  :)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: lokk1 Septembar 02, 2008, 02:04:25 pre podne
Gledam sad nutritivne vrednosti ovog Swisslion-ovog Bevita keksa:

na 100gr

- 422 kalorije
- 71gr ugljenih hidrata
- 10gr masti
- 12gr proteina

Jel ovo dobro ili lose? Mozda nije los za jesti pre treninga..

jesi ti ozbiljan ..

71gr UH .. ? ;///  i to prostih 99% ... [sarkazam] to je bash ono shto ti treba pred trening [/sarkazam]  proteini su isto biljnog porekla tako da i to ti nishta ne znachi .. a masti necu ni da komentarishem .. sve u svemu katastrofa ...
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Vinsanity Septembar 02, 2008, 11:35:45 posle podne
Mani se sarkazma i probaj da shvatis da nisu svi na forumu eksperti kad je u pitanju ishrana... Znaci, pitao sam jer ne znam.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: lokk1 Septembar 03, 2008, 03:26:09 pre podne
ma kakvi experti .. razumem da si upao u neku dilemu ali ovo su elementarne stvari koje mozesh da savladash u 2h chitanja osnova ishrane ... ne vidim shta bi te navelo na ideju da je to dobro ..  ;)

btw .. volim sarkazam .. teshko cu ga se manuti :D
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Vinsanity Septembar 03, 2008, 10:26:49 pre podne
Citao sam ja o ishrani i vise od 2 sata pa opet ne mogu sve da pohvatam. Prosti, slozeni, skrobni, vlaknasti... i svakih ima po mali milion, a to su samo ugljeni hidrati...

Uostalom, nema veze. Kad budem imao vise para, verovatno cu se vise truditi da shvatim sta je sta. A od ovog keksa mi valjda nece izrasti jos jedna ruka ili tako nesto...
Naslov: Odg: UH
Poruka od: ultrarapida Septembar 22, 2008, 10:28:03 posle podne
Citao sam ja o ishrani i vise od 2 sata pa opet ne mogu sve da pohvatam. Prosti, slozeni, skrobni, vlaknasti... i svakih ima po mali milion, a to su samo ugljeni hidrati...

Uostalom, nema veze. Kad budem imao vise para, verovatno cu se vise truditi da shvatim sta je sta. A od ovog keksa mi valjda nece izrasti jos jedna ruka ili tako nesto...
hehe...nece ruka al hoce tiba:)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Neca87 Novembar 02, 2008, 09:19:56 posle podne
Na pocetnoj strani ove teme sam procitao da kukuruz ima samo 2,2gr UH,dok sam jutros na onoj kesi procitao da ima preko 10g UH...Zanima me da li mi je dovoljno svako jutro 200gr kukuruza secerca da zameni ovsene pahuljice,posto mi se nimalo ne dopadaju?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: medena Decembar 13, 2008, 01:07:57 posle podne
Banana najbolja hrana za ljude koji vežbaju

Sportistima je potreban poseban način ishrane jer se tokom fizičke aktivnosti gube kalorije i minerali. I zato je banana odlična hrana za sportiste jer je bogata vodom, ugljenim hidratima kao i magnezijumom i kalijumom.

Nezrela banana (žuta ili zelena kora) je teško svarljiva zbog visokog procenta otpornog skroba. Otporni skrob dospeva nesvaren u debelo crevo gde ga fermentišu bakterije, pri čemu nastaju gasovi i kratkolančane masne kiseline.
Otporni skrob je inače korisno prehrambeno vlakno, ali ne i tokom sportskog takmičenja. Sportistima se tokom sporta preporučuju sasvim zrele banane (žuta kora s malim crnim tačkicama).

Naslov: Odg: UH
Poruka od: Zeka Maj 07, 2009, 01:55:21 posle podne
Zanima me da li mi je dovoljno svako jutro 200gr kukuruza secerca da zameni ovsene pahuljice,posto mi se nimalo ne dopadaju?

Ja mislim da kukuruz secerac ne moze nikako da zameni ovas, iz dosta drugih razloga koji nisu vezani za UH. Steta sto ti se ne svidjaju, mozda treba malo da eksperimentises sa cime ih i kako pravis pa da ti bude podnosljivije (ima cak posebna tema na forumu za to).

Pazi ovo:

Ovas

Carbohydrates       66 g
- Dietary fiber  11 g 
Fat   7 g
Protein   17 g
Pantothenic acid (B5)  1.3 mg    26%
Folate (Vit. B9)  56 μg    14%
Iron  5 mg   40%
Magnesium  177 mg   48%
β-glucan (soluble fiber)    4 g


Kukuruz secerac

Carbohydrates       19 g
- Sugars  3.2 g
- Dietary fiber  2.7 g 
Fat   1.2 g
Protein   3.2 g
Vitamin A equiv.  10 μg    1%
Folate (Vit. B9)  46 μg    12%
Vitamin C  7 mg   12%
Iron  0.5 mg   4%
Magnesium  37 mg   10%
Potassium  270 mg     6%

(sve je na 100g porcije, sirovih, % su dnevna preporucena doza)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Isis Jul 04, 2009, 03:18:13 pre podne
Ono sto znam, jeste da su loshi, ali me zivo zanima koja su vrsta uh iz mleka/jogurta?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: lokk1 Jul 04, 2009, 04:59:59 pre podne
Ono sto znam, jeste da su loshi, ali me zivo zanima koja su vrsta uh iz mleka/jogurta?

laktoza .. mlechni shecer .. google it :D
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Zoran Gusic Jul 26, 2009, 05:49:25 posle podne
moze neko da mi nabroji koje voce, povrce, zitarice imaju u sebi leguminoze ?  :help:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: zanvalzan Jul 26, 2009, 09:01:47 posle podne
moze neko da mi nabroji koje voce, povrce, zitarice imaju u sebi leguminoze ?  :help:

leguminoze su mahunarke, znaci pasulj, grasak, socivo, soja, kikiriki itd.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Srle Avgust 02, 2009, 07:59:02 posle podne
Uzeo sam danas ovsene pahuljice, stopostotne, integralne, vratio se sa plivanja i pojeo jedno 50 g u 200 ml mleka, i ukus im je odlican, ne znam zasto se toliko ljudi zali, e sad ne znam kad bi bilo najbolje da ih jedem, kao obrok pre treninga ili posle treninga ili kao neki drugi obrok? Na defci sam i jedem 4-5 puta dnevno.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Lazic Avgust 02, 2009, 08:56:20 posle podne
Uzeo sam danas ovsene pahuljice, stopostotne, integralne, vratio se sa plivanja i pojeo jedno 50 g u 200 ml mleka, i ukus im je odlican, ne znam zasto se toliko ljudi zali, e sad ne znam kad bi bilo najbolje da ih jedem, kao obrok pre treninga ili posle treninga ili kao neki drugi obrok? Na defci sam i jedem 4-5 puta dnevno.
http://www.exyu-fitness.com/forum/index.php/topic,112.0.html
ako ovde ne nadjes odgovor, napisacu ti :)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Srle Avgust 02, 2009, 11:46:36 posle podne
Hvala  :blush:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: gamby Avgust 09, 2009, 02:33:42 posle podne
leguminoze su mahunarke, znaci pasulj, grasak, socivo, soja, kikiriki itd.
mali ispravak, kikiriki je kostunjicavo voce
Naslov: Odg: UH
Poruka od: zanvalzan Avgust 09, 2009, 03:59:54 posle podne

@gamby
pogledaj ovaj link:
http://www.coolinarika.com/clanak/mahunarke-u-prehrani

citat:
"Naime, mnogi se varaju kad misle kako kikiriki spada u orašaste plodove. Jedina je razlika u tome što se kikirikijeva mahuna neće sama otvoriti, već se nakon sušenja mora nasilno oljuštiti. I još nešto, jedino je kikiriki jestiv odmah nakon sušenja dok se ostale moraju prethodno termički obraditi. Naravno, kikiriki sadrži i značajnu količinu ulja pa ga zajedno sa sojom mnogi svrstavaju u uljarice"
Naslov: Odg: UH
Poruka od: gamby Avgust 10, 2009, 02:56:01 posle podne
sorry
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Rock Avgust 20, 2009, 09:36:58 posle podne
dilema: Kad Sarcev kaze "...koliko god vlaknastih uh iz povrca i kad god, da li ovde misli i na grasak, pasulj i leguminoze...jer jeste da imaju vlakna ali imaju i skroba"...da li da grasak racunam u dnevni unos uh kad ga sracunavam u Diet Organizer-u?????
Naslov: Odg: UH
Poruka od: lokk1 Avgust 20, 2009, 10:03:00 posle podne
dilema: Kad Sarcev kaze "...koliko god vlaknastih uh iz povrca i kad god, da li ovde misli i na grasak, pasulj i leguminoze...jer jeste da imaju vlakna ali imaju i skroba"...da li da grasak racunam u dnevni unos uh kad ga sracunavam u Diet Organizer-u?????

da zashto da ne .. skrob je to .. isto kao i fruktozu i sve .. baci na papir pa srachunaj ..
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Rock Avgust 21, 2009, 11:57:21 pre podne
da zashto da ne .. skrob je to .. isto kao i fruktozu i sve .. baci na papir pa srachunaj ..

pa on u Secrets of the Pros kaze, citiram:"vlaknasto povrce kad god i koliko god, bez obzira da li pokusavate da smrsate ili ne..." grasak je povrce bogato vlaknima...razumes pitanje???
Naslov: Odg: UH
Poruka od: tenssa Avgust 21, 2009, 12:19:53 posle podne
I kikiriki ima vlakna, ali ga neces racunati kao vlaknasto jbmga...

Sve sto ima skrob rachunas kao skrob...vlaknasta hrana je sve zeleno osim mahunarki i to ti je to...
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Rock Avgust 21, 2009, 02:46:16 posle podne
kikiriki ima 600 kalorija na 100 grama i od toga 400 iz masti tako da ne mozes da poredis sa 80 kalorija na 100 gr koliko ima grasak...ali da, sad sam nasao neki intervju u kome Sarcev prica o sargarepi i grasku...evo linka, ima i dosta drugih dobrih tekstova...posebno preporucujem Ronijev intervju Flexu o treningu ramena...

http://findarticles.com/p/articles/mi_m0KFY/is_7_21/ai_107422310/
Naslov: Odg: UH
Poruka od: tenssa Avgust 21, 2009, 03:00:20 posle podne
Znam, citao sam taj text, ali jednostavno grasak i mahnarke ne racunas kao vlakno i gotovo...
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Rock Avgust 21, 2009, 03:06:38 posle podne
rekao sam DA...da se slazem..
Naslov: Odg: UH
Poruka od: dragan91 Septembar 06, 2009, 08:15:09 posle podne
u suvom orahu ima 8.8g UH .. jel zna neko mozda kakvi su ti ugljeni hidrati ? skrob ili vlakno ili ?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Bare Oktobar 19, 2009, 09:31:02 pre podne
u suvom orahu ima 8.8g UH .. jel zna neko mozda kakvi su ti ugljeni hidrati ? skrob ili vlakno ili ?

sine a koji su to MOKRI orasi ;)
Nego o temi, nije ti to nista opasno, orasi imaju dobre masti i minerale, i cepaj saku orasa svaki dan slobodno.
Skrob/ vlakno nemam pojma al vlaknasto mi ne izgleda ;)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: lokk1 Oktobar 19, 2009, 04:42:05 posle podne
sine a koji su to MOKRI orasi ;)
Nego o temi, nije ti to nista opasno, orasi imaju dobre masti i minerale, i cepaj saku orasa svaki dan slobodno.
Skrob/ vlakno nemam pojma al vlaknasto mi ne izgleda ;)


misli na 100g suve materije ..  :wallbash1: :wallbash1: skroz mu je post na mestu ..


@dragan : http://www.nutritiondata.com/facts/nut-and-seed-products/3137/2


znachi uglavnom vlakna i neshto malo prostih secera .. ali maaalo
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Zoran Gusic Oktobar 22, 2009, 11:20:06 posle podne
@Bare
imash suve i sirove orahe... suvi orah : 649.0   P:15.8   UH:8.8   M:61.4
                                     sirov orah: 529.0   P:10.6   UH:5.0   M:51.5

Naslov: Odg: UH
Poruka od: Bare Novembar 03, 2009, 01:21:21 posle podne
@Bare
imash suve i sirove orahe... suvi orah : 649.0   P:15.8   UH:8.8   M:61.4
                                     sirov orah: 529.0   P:10.6   UH:5.0   M:51.5Pod suvima podrazumevas one sto normalno jedemo i zene stavljaju u kolace? ili nesto drugo?
A sirovi su onda koji? Tek ubrani? Nije mi jasno i dalje, prvi put cujem za tu podelu.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Zoran Gusic Novembar 03, 2009, 01:30:49 posle podne
orasi koji su odsojali recimo u zamrzivachu ili duze vremena oni su suvi orasi .. a sveze ubrani oni su sirovi .. jel sad jasnije ? :)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Bare Novembar 03, 2009, 07:19:51 posle podne
Ma to uzeglo bre  ;)
Daj samo sveze  :)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Boky_LA Februar 16, 2010, 12:17:21 posle podne
Jel ok da se jede pechen krompir iz rerne.. negde sam procitao ne znam dal na stranom ili ovde forumu .. da pri pechenju u rerni kompleksni uh se razlazu na proste ?
sta vi mislite?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Und3i2c0v3i2 Februar 16, 2010, 12:19:00 posle podne
mislim da i jeste najbolji pecen u ljusci. sto ga vise gnjecis i sitnis ima vec gi  :dunno:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Milan Februar 16, 2010, 12:33:38 posle podne
operes ga,u mikrotalasnu i za 15 min gotov

Naslov: Odg: UH
Poruka od: Zoran Gusic Februar 16, 2010, 01:27:03 posle podne
Kada se ovsane pahuljice samelju da li im GI skochi ili ostaje stari ?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Und3i2c0v3i2 Februar 16, 2010, 01:36:43 posle podne
ne bih znala ... mada one i ovako imaju nizak gi
generalno voce i povrce treba sto manje gnjeciti, ne samo zbog GI nego i zog minerala/vitamina/vlakana
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Zoran Gusic Februar 16, 2010, 01:48:56 posle podne
Vazi.  ;)

U sluchaju da neko zna da li se povecava GI neka mi javi. Bitno mi je.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Und3i2c0v3i2 Februar 16, 2010, 02:03:12 posle podne
to su stvarno sitnije, pogotovo kad su ovsene u pitanju
dodaj im neki protein i ne brini za GI  :)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Zoran Gusic Februar 16, 2010, 02:18:58 posle podne
ok  :blowkiss:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Und3i2c0v3i2 Februar 16, 2010, 02:31:13 posle podne
htedoh reci sitnice  :lol:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Boky_LA Februar 21, 2010, 05:25:54 posle podne
operes ga,u mikrotalasnu i za 15 min gotov


probao odlicno ;)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: spartanac pg Februar 21, 2010, 07:38:41 posle podne
Kada se ovsane pahuljice samelju da li im GI skochi ili ostaje stari ?
ostaje stari
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Boky_LA Februar 21, 2010, 07:40:43 posle podne
jel neko probao ribu ovako isto u mikrotalasnu na 15min.. ja nisam a hans mi je rekao da on tako radi.. kakav je ukus kao iz rerne?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Milan Februar 21, 2010, 07:49:01 posle podne
probao parce belog mesa,stavio sam na previse pa je bilo dehidrirano skroz
znam da moze pirinac ali nisam probao nikad
Naslov: Odg: UH
Poruka od: slobabob Februar 21, 2010, 08:02:58 posle podne
jel neko probao ribu ovako isto u mikrotalasnu na 15min.. ja nisam a hans mi je rekao da on tako radi.. kakav je ukus kao iz rerne?
Ja oslic tako pripremam. 20 min za moju rernu treba parcetu od recimo 250 grama. U pitanju je filet
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Boky_LA Februar 21, 2010, 08:36:09 posle podne
ma znam za rernu al pitam za microweave .. i ja sam tako spremao u rerni
ako je neko probao oslic ili rice u mw neka se javi! HANSE JAVI SE
Naslov: Odg: UH
Poruka od: tenssa Februar 22, 2010, 11:42:24 pre podne
Josh ako se doda oslicu onaj kotyani zachin...brutalno...juche sam ga jeo...predobro je... :blush:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: NightHawk Februar 28, 2010, 04:55:05 posle podne
Kakav je psenicni griz kao izvor UH ?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: tozaNS Februar 28, 2010, 05:08:37 posle podne
Kakav je psenicni griz kao izvor UH ?
los
Naslov: Odg: UH
Poruka od: NightHawk Februar 28, 2010, 06:23:57 posle podne
los
Brzo se var, moze objasnjenje...
P.S. a kukurzni griz i brasno ?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: tozaNS Februar 28, 2010, 06:31:26 posle podne
Brzo se var, moze objasnjenje...
P.S. a kukurzni griz i brasno ?
   www.nutritiondata.com
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Boky_LA Mart 01, 2010, 07:47:30 posle podne
griz - laktoza
o brasnu bolje i ne pricati
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Und3i2c0v3i2 Mart 02, 2010, 12:25:51 pre podne
sta griz-laktoza?

mozes ponekad, al imaj u vidu da ima i visok GI
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Boky_LA Mart 02, 2010, 12:40:52 pre podne
pa griz je pun laktoze?! mislim ako da si probala sa vodom sve bi ti bilo jasno -  :yuk: :puking: cak i za mene koji mogu da jedem skoro sve
p.s. i sa vodom da jedes opet je shit
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Und3i2c0v3i2 Mart 02, 2010, 12:58:24 pre podne
pa nema griz laktoze ...  :dunno:
a ima mleko bez laktoze ako ti je laktoza tako veliki problem  :yes:
a kukuruzni se i kuva u vodi (kacamak, palenta kako ko zove), posle mozes da ga jedes sa mlekom, al moze i jogurt  :yes:
slazem se da nije najbolji izvor UH al to nema veze sa laktozom  :lol:
pre bih mu zamerila sto nema vlakana  :)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Lazic Mart 02, 2010, 07:43:16 pre podne
ne moze psecnica da ima mlecni secer  :dunno:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: NightHawk Mart 02, 2010, 10:33:14 pre podne
Psenicni griz je super sa zasldjivacem  :yes: a kacamak je super sa elom ili sitni msirom  :innocent:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: tozaNS Mart 02, 2010, 05:18:29 posle podne
Psenicni griz je super sa zasldjivacem  :yes: a kacamak je super sa elom ili sitni msirom  :innocent:
da pogotovo pred spavanje  :clap: :clap:  :wallbash1: :wallbash1:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Boky_LA Mart 02, 2010, 05:22:36 posle podne
pa nema griz laktoze ...  :dunno:
a ima mleko bez laktoze ako ti je laktoza tako veliki problem  :yes:
a kukuruzni se i kuva u vodi (kacamak, palenta kako ko zove), posle mozes da ga jedes sa mlekom, al moze i jogurt  :yes:
slazem se da nije najbolji izvor UH al to nema veze sa laktozom  :lol:
pre bih mu zamerila sto nema vlakana  :)
nisam se setio tog mleka al opet dosta mleka ide a ono ima secera i masti.. 4grama uh ima ono bez laktoze
ne moze psecnica da ima mlecni secer  :dunno:
pa znam mislio sam na mleko .. zato sam i rekao da si probala sa vodom sve bi ti bilo jasno.


al ocigledno je da lik pita svaki dan da jede griz a to ne ide bas.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: gangula90 Mart 02, 2010, 07:46:10 posle podne
Amfissa- Crvena pecena paprika, pise da ima 3,8 uh, oko 1 gr soli.. a 325 kcal  :dunno: da li je zbog necega sto oni jos stavljaju ili sta ?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Und3i2c0v3i2 Mart 02, 2010, 08:37:24 posle podne
ulje?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: gangula90 Mart 02, 2010, 08:48:19 posle podne
nznm  :wallbash1:
sastav: crvene pecene paprike,sirce,beli luk, so i secer
Masti-0,55gr
uh-3,89gr
so- 0,92gr
proteini- 0,84gr


**Sad videh na njihovom sajtu..u sastavu pise da ima i ulje, ali na tegli ne...cc dzabe pazarih lol
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Und3i2c0v3i2 Mart 02, 2010, 08:57:05 posle podne
mozda ima i sa uljem i bez ulja ... pogledaj teglu, jel plivaju u ulju ili vodi/sircetu? jel masno boga mu ili ne  :lol:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: slobabob Mart 02, 2010, 09:02:59 posle podne
Citat
4grama uh ima ono bez laktoze
sta si rekao boki brate
Naslov: Odg: UH
Poruka od: lokk1 Mart 02, 2010, 09:37:59 posle podne
nznm  :wallbash1:
sastav: crvene pecene paprike,sirce,beli luk, so i secer
Masti-0,55gr
uh-3,89gr
so- 0,92gr
proteini- 0,84gr


**Sad videh na njihovom sajtu..u sastavu pise da ima i ulje, ali na tegli ne...cc dzabe pazarih lol

pa izrachunaj sam na osnovu makronutrijenata .. razreshi misteriju  :lol:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: gangula90 Mart 03, 2010, 03:13:22 posle podne
mozda ima i sa uljem i bez ulja ... pogledaj teglu, jel plivaju u ulju ili vodi/sircetu? jel masno boga mu ili ne  :lol:
pa nesto mu dodje izmedju ulja i sirceta...pa cim je 325 kalorija vrvtno je ulje...al dobro, pojesce cale kad dodje u posetu  :yes:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Boky_LA Mart 03, 2010, 06:20:17 posle podne
sta si rekao boki brate
sta mislis da ono bez laktoze ima 0 grama uh? Gresis
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Mica86 Mart 03, 2010, 07:24:03 posle podne
Kupio sam intergralne testenine, ali ne  pise koliko ima UH na 100gr? Nasao sam ovde na forumu da ima oko 70gr... Da tako i racunam? :)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Und3i2c0v3i2 Mart 03, 2010, 07:26:49 posle podne
verovatno tako imaju  :)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: slobabob Mart 04, 2010, 01:41:31 pre podne
Ne znam boky kako zakljuci da mleko bez laktoze ima UH. Mozes li mi reci koje UH?
Ja te valjda dobro razumeo da pises o mleku bez laktoze.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: tenssa Mart 04, 2010, 03:04:05 pre podne
Ima UH mleko bez laktoze...nije laktoza ali je secer... ;) ;) ;)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: slobabob Mart 04, 2010, 03:14:05 pre podne
Sa kakvim predznanjem idete u kafanu :)
:lol:
:yes:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: wldnbg Mart 04, 2010, 06:44:47 pre podne
 mozda sam i ja u zabludi- ali koji su to uh u obranom mleku i bez laktoze?
navedite mi ih imenom i prezimenom :)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: BBIML1994 Jun 28, 2010, 12:18:43 pre podne
videh da ima UH u orasastim plodovima pa reko sta je sa njima onda ne trebaju i oni da se jedu (keto)?onda je bolje kapsule da se uzmu ?
da li je moguce da se stavi zasladjivac neki u vodu pa da bude slatka (kolkiko je uopste zdavo ?)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Boky_LA Jun 28, 2010, 07:07:37 posle podne
videh da ima UH u orasastim plodovima pa reko sta je sa njima onda ne trebaju i oni da se jedu (keto)?onda je bolje kapsule da se uzmu ?
da li je moguce da se stavi zasladjivac neki u vodu pa da bude slatka (kolkiko je uopste zdavo ?)
dobro je samo da si ovo pitanje stavio na 323231 foruma
Naslov: Odg: UH
Poruka od: @Bestia@ Jun 28, 2010, 08:18:30 posle podne
imam jednu nedoumicu,da li se pirinac meri sirov ili skuvan,posto 100 gr. sirovog pirinca ispadne mnoogo kad se skuva...?!
Naslov: Odg: UH
Poruka od: tuli90 Jun 28, 2010, 08:27:05 posle podne
Sve namernice se mere sirove.

..imas search opciju, prvo pokusaj tu da nadjes odgovore na pitanja..mozes skoro na sve da nadjes odgovor..nemoj da si lenj.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: bebac Jun 28, 2010, 08:27:31 posle podne
imam jednu nedoumicu,da li se pirinac meri sirov ili skuvan,posto 100 gr. sirovog pirinca ispadne mnoogo kad se skuva...?!

Sirov
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Zivkoj Jul 24, 2010, 05:33:43 posle podne
imam pitanje. kolika je odprilike maksimalna dnevna kolicina secera koju smemo uneti a da ne izazove posledice. i zanima me sta se desava ako jedemo previse slatkisa cuo sam da se onda povecava lucenje neke zlezde ali zasto je to stetno, znam da se od slatkisa dosta deblja medjutim ako bi jeli i 100gr cokolade dnevno uz fizicku aktivnost nebi se udebljali, nego mene dakle interesuje zasto je jos stetan secer.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Boky_LA Jul 24, 2010, 07:18:28 posle podne
imam pitanje. kolika je odprilike maksimalna dnevna kolicina secera koju smemo uneti a da ne izazove posledice. i zanima me sta se desava ako jedemo previse slatkisa cuo sam da se onda povecava lucenje neke zlezde ali zasto je to stetno, znam da se od slatkisa dosta deblja medjutim ako bi jeli i 100gr cokolade dnevno uz fizicku aktivnost nebi se udebljali, nego mene dakle interesuje zasto je jos stetan secer.
0 grama. sve preko steti
Naslov: Odg: UH
Poruka od: simpson Jul 24, 2010, 07:32:33 posle podne
0 grama. sve preko steti
ko ga shisha me4ni sinoc u 1h poslije ponoci cejf bio nesto slatko tako da sam razduzio mikado cokoladu pa nek gori ;)))))
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Sekulla Jul 25, 2010, 12:04:39 pre podne
Ja imam sve jaci apetit iako je leto ali poceo sam da dobijam "spojlere". Treninzi mi napreduju lepo, masa ide pa sam u nedoumici: da li da smanjim malo unos UH ili da ubacim kardio koji do sad nisam radio?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: CRonaldo Jul 25, 2010, 02:14:34 posle podne
I mene je ovo uvek bunilo, extra pitanje  :clap: Voleo bih da cujem sta imaju iskusniji da kazu ali dotad evo mog pogleda na stvar:

Ja bi ubacio kardio i nastavio. Moguce da si se ulenjio preko leta zbog ove vrucine tj da imas manjak fizicke aktivnosti (ko ce igrati fudbal po ovoj vrucini :) ) tako da bi trebalo da ubacis kardio ako je to slucaj. Mislim ovo ti kazem po mom iskustvu, ja se uopsteno tesko gojim imam jako brz metabolizam, ali kad dodje leto jbt ceo dan sedim u kuci ili na strandu, nema fudbala nema nicega, preko dana ne  mogu jesti pa se onda uvece pred spavanje odvalim itd sve to dovede do toga da leti imam malo sala na stomaku i budem dosta voden. Kod tebe to mozda nije slucaj, ali pogledaj malo sta sve pojedes da li jedes vise junka sad pa je poblem u tome pa bi trebalo to da izbacis, ili si se i ti ulenjio pa ti treba kardio.

Da je zima recimo onda bih definitivno samo ubacio laksi kardio i nastavio s masom, jer kad ti vec tako lepo ide sto bi smanjivao UH zbog malo spojlera. Ubrzao bih metabolizam sa kardiom i terao masu dalje. Al posto je leto verovatno ti smetaju spojleri i salo zbog plaze, i oces da napredujes "clean" sto bi se reklo a to ne more sa previse UH jer ce uvek biti viska.

Ovo je samo neko moje razmisljanje, cucemo iskusnije nadam se...
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Sekulla Jul 25, 2010, 04:39:07 posle podne
Imamo dakle slican problem, tesko dobijanje na tezini overall a pogotovo ciste mase ali sam poslednjih nekoliko meseci "uhvatio" talas i ide sve bolje. Nisam imun na poneki slatkis ali to je retko i to je sav junk koji jedem, zanemaljiva kolicina. Spojleri nisu bas mali kod mene  ;) ali to nije od juce, definitivno ne tempiram skidanje viska zbog plaze, bar ne ovog leta. Sa druge strane i odgovorio si mi na pitanje, osim teretane nemam nekih redovnih fizickih aktivnosti koje bi ista trosile tako da cu ubaciti kardio pa da vidimo rezultate za par meseci. :yes:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: slobabob Jul 25, 2010, 10:38:11 posle podne
Imamo dakle slican problem, tesko dobijanje na tezini overall a pogotovo ciste mase ali sam poslednjih nekoliko meseci "uhvatio" talas i ide sve bolje. Nisam imun na poneki slatkis ali to je retko i to je sav junk koji jedem, zanemaljiva kolicina. Spojleri nisu bas mali kod mene  ;) ali to nije od juce, definitivno ne tempiram skidanje viska zbog plaze, bar ne ovog leta. Sa druge strane i odgovorio si mi na pitanje, osim teretane nemam nekih redovnih fizickih aktivnosti koje bi ista trosile tako da cu ubaciti kardio pa da vidimo rezultate za par meseci. :yes:


cela tema   :link:  (http://www.exyu-fitness.com/forum/index.php?topic=12202.0)

ili.....   :link: (http://www.exyu-fitness.com/forum/index.php?topic=12202.msg177682#msg177682)

sekula obrati paznju kako lazic jede  ;)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Sekulla Jul 26, 2010, 11:41:37 pre podne
Mi rekosmo cekamo da se javi neko iskusan kad ono...  ;)

Ok, hvala za link, citao sam, nije bas da odgovara na konkretno pitanje al' dobro, potrudio si se. :thumbup1:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: slobabob Jul 26, 2010, 01:53:02 posle podne
Imas visak sala - smanji UH povecaj proteine i tako. Ne znam sta bi ti.... Godine su cudo :)
To da li sam iskusan ili ne nije bitno, bitan je text na forumu i ko ga je napisao. Ja ti samo dao zanimljivu temu. ;)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Sekulla Jul 26, 2010, 04:52:17 posle podne
Uuu, sreca tvoja pa cika Sekula slusa muziku za meditaciju...svasta bi ti rekao u protivnom! ;)
Ma ti pojma nemas koliko ja B unosim, malo, dovoljno ili preterano, naci cu temu u kojoj se o tome raspravlja...cim ispraznim cakre!
Ok, pogledao sam temu koju si mi poslao, ponovo su te ismejali, jel to?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Nitrom Jul 26, 2010, 06:30:40 posle podne
dali smanjiti uh ili dodati kardio....Uvek bolje probati prvo sa redukcijom kcal...Kardio nece uciniti nista da zadrzi misic,cak naprotiv sa velikim deficitima moze se samo upasti u katabolizam sa njim....Prvo kcal redukcija pa kardio kad ostane malo
Naslov: Odg: UH
Poruka od: CRonaldo Jul 26, 2010, 09:15:21 posle podne
Ma ja sam kardio mislio kao protiv meru, da bi ubrzao metabolizam, jer nekako kad samo treniram u teretani imam osecaj da se ulenji telo i pocne stvarati vise sala nego inace. Dok kad treniram u teretani i treniram gimnastiku, picim fudbal, puno se trosim puno i jedem, lepo napredujem a nema sala.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Boky_LA Jul 27, 2010, 01:07:09 pre podne
Masa , kardio - ne
masa + definicija - ne
definicija, kardio - ok ali nije neophodno
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Tanor Jul 27, 2010, 01:11:02 pre podne
Masa , kardio - ne
masa + definicija - ne
definicija, kardio - ok ali nije neophodno

neka rec vise iza ovog stava? zasto ?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: CRonaldo Jul 27, 2010, 01:27:50 pre podne
Sto ne bi mogla masa i kardio i masa i definicija? Mislim ne mogu doslovno masa i definicija, ali stojim iza toga da mozes da napredujes u lean mass. Jeste da sporo ide ali je sasvim moguce. Opet cete reci da smaram sa gimnasticarima, ali dodjite u klub i pogledajte ih, svi su izrezani u kockice a misica im ne fali uopste i tako izgledaju 24/7 cele godine... Mnogo mi se vise svidja takav pristup treniranju, nego masa pa definicija pa masa pa definicija itd... Mislim da se igram sa nekim jacim igrackama tj da nisam natural bila bi fora ici masa/defka/masa/defka... i naravno da bih tako radio. Ali ovako na natural nivou mnogo vise volim kvalitetan napredak. I video sam ga na svojoj kozi, mislim nisam neki primer za odusevljenje ali dogurao sam sa 65kg na 80kg da nisam izgubio nista na definiciji, i da vam kazem koliko malo UH sam jeo ne smem jer me sramota prosto.

Sve u svemu znate Kano-a sa foruma? Kakav metabolizam brz ima i kako cisto je napredovao, pogledajte ga sad kad je ubacio aas u igru koliki je. E da bi imali takav metabolizam i cisto napredovali nekima je potrebno da se rode s njim a nekima da rade redovan kardio... tako ja mislim, ali ne tvrdim da sam u pravu i kao sto rekoh voleo bih da cujem misljenje nekog iskusnijeg...
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Milan Jul 27, 2010, 01:38:30 pre podne
moze da se radi relativno cisto ali s obzirom da vam je komentar da se decko uprasio a pri tom je radio na masi,nabacio 20kg i ima mozda 1 cm sala na stomaku..onda su vam kriterijumi previsoki zbog gledanja svakodnevno u profesionalce po youtubu :)
izgubi se pojam o tome sta je realno a sta ne
Naslov: Odg: UH
Poruka od: lemi livo skodi Jul 27, 2010, 02:20:14 pre podne
dali smanjiti uh ili dodati kardio....Uvek bolje probati prvo sa redukcijom kcal...Kardio nece uciniti nista da zadrzi misic,cak naprotiv sa velikim deficitima moze se samo upasti u katabolizam sa njim....Prvo kcal redukcija pa kardio kad ostane malo


vise kalorija i vise aktivnosti je bolje od manje kalorija i manje aktivnosti

http://www.tmuscle.com/free_online_article/sports_body_training_performance_nutrition/gflux_building_the_ultimate_body
http://www.tmuscle.com/free_online_article/sports_body_training_performance_nutrition/gflux_redux

o ovome prica ronaldo
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Nitrom Jul 27, 2010, 11:21:17 pre podne
vise kalorija i vise aktivnosti je bolje od manje kalorija i manje aktivnosti

[url]http://www.tmuscle.com/free_online_article/sports_body_training_performance_nutrition/gflux_building_the_ultimate_body[/url]
[url]http://www.tmuscle.com/free_online_article/sports_body_training_performance_nutrition/gflux_redux[/url]

o ovome prica ronaldo

 
Ne znam kakve reference treba da predstavljaju ova 2 linka? Ponovo kazem to nije tacno ,ne mogu sada da nabrajam gomile razloga ali primarni je ovaj... Ti da bi gubio tezinu moras da unosis manje kcal nego sto ti je potrebno za odzavanje..znaci imas manjak...samim tim tebi snaga ce vremenom ispastati..Gledano dalje telo je vrlo adaptivan sistem i vrlo brzo ce se navici na tu redukciju te ce se morati redukovati dalje...e sada kolicina misica koju ti zelis da zadrzis na dijeti takodje u velikom zavisi od treninga koji je taj misic napravio,odnosno treba se truditi da trening bude priblizno isti odnosno da se pokusa dati maximum... Na redukciju kalorija koja nije drasticna telo nece odgovoriti rigorozno,a u ovakvom slucaju iscrpljivati snagu koja je potrebna za teretanu kardiom ne moze ni u kom slucaju da pomogne..opet ne kazem da kardio ne valja nego da se koristi previse i da prvo treba srediti neke druge faktore... KARDIO NEMA NIKAKAV uticaj na snagu ,i samo moze da istrosi rezerve telesne energije potrebne za teska dizanja koja su neophodna kao stimulus da bi se maksimalno zadrzao steceni misic,dok smo na dijeti...

Cronaldo izvini sto cu ti mozda ti unistim san,ali vecina danasnjih profi gimnasticara ako ne i svaki je na poprilicno jakom dopingu...tako da ta lean mass stvar... :) ...mozda moze da prodje u nekih prvih par godina puberteta
Naslov: Odg: UH
Poruka od: CRonaldo Jul 27, 2010, 12:08:55 posle podne
Da al ono sto ja hocu da kazem je da ti gimnasticari, cirkuske akrobate i slicni sportisti nisu onako definisani konstantno cele godine jer drze dijetu cele godine i jer koriste neki doping za topljenje masti nego zato sto je njihov trening kao jedan ogroman kardio. A i kad smo vec kod dopinga, trener koji je prestao da se bavi gimnastikom ima zenu i decu, ne treba mu doping u zivotu vise, i dalje izgleda ok i moze kad god hoces da skoci na spravu i odradi neverovatne stvari, a ne trenira vec 10 godina!! Toliko mu je ostao brz metabolizam i ta snaga koju je stekao davno.

Mislim da je raditi kardio i imati brz metabolizam mnogo bitna stvar. I mislim da je mnogo zdravije napredovati cisto, nego natoviti se i ulenjiti ko krme a onda se puci sa clenom efedrinom itd... To je ono sto mi najvise smeta kod bildera sto ne izgledaju onako cele godine nego samo jedan mali period u godini.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Nitrom Jul 27, 2010, 09:05:17 posle podne
TO da ,ali gimnasticarski trening nema nikakve veze sa klasicnim kardiom...i pritom ko ti je rekao da je gimnasticarski trening vecinom aeroban rad? oni su takvi jer sta god da pojedu spale to ..koliko UKUPNIH kalorija potrose u toku dana i jos ako povrh toga rade u teretani... a ti kad si na DIJETI i radis kardio si vec duboko ispod kalorijske crte i rizikujes misicni katabolizam....

Oni posle svakog visoko kaloricnog obroka imaju neki trening i zato ne mogu da se ugoje i sve odlazi u misic ili metabolizam...isti slucaj je i sa plivacima,dzudistima,rvacima (to tek da ne pricam)

a i taj trener je sigurno necim pomerio granice svoje kompozicije tako da je to sigurno ostavilo traga sad :)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: lokk1 Jul 27, 2010, 09:14:03 posle podne
inache tema je jako nezanimljiva al samo da dobacim da ne bi trebali uzimati za primer sportove u kojima se vrshi ogromna selekcija i kojima se bave jako nadareni ljudi ...  vecina njih da nemaju genetske predispozicije kakve imaju ne bi se ni bavili tim sportom ..  ko da opet prichamo kako ljudi rastu od kosarke ...  :crazy: :crazy: :crazy:  obrnuto .. visoki ljudi se bave kosarkom .. kao i ovde ... niski mezomorfi se bave gimnastikom .. a ne postajesh niski mezomorf tako shto cesh se baviti gimn ...
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Nitrom Jul 27, 2010, 11:25:30 posle podne
+ to .... :)  medjutim ako neko jako rano krene da se bavi sportom jos pre puberteta to ce itekako uticati u nekoj meri na njegovu fiziologiju...pogotovo ako ima dobre genetske predispozicije i dosta je posvecen..
Naslov: Odg: UH
Poruka od: lokk1 Jul 28, 2010, 12:16:44 posle podne
+ to .... :)  medjutim ako neko jako rano krene da se bavi sportom jos pre puberteta to ce itekako uticati u nekoj meri na njegovu fiziologiju...pogotovo ako ima dobre genetske predispozicije i dosta je posvecen..

+ to  :lol: :lol:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Nitrom Jul 28, 2010, 02:47:17 posle podne
sto ? :wow: ne kapiram
Naslov: Odg: UH
Poruka od: lokk1 Jul 28, 2010, 02:48:05 posle podne
pa nishta .. slazem se ... chill  :)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: lemi livo skodi Jul 28, 2010, 06:12:23 posle podne
kako lupa nitrom sramota me da citam :evillaugh:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: bebac Jul 28, 2010, 06:48:33 posle podne
kako lupa nitrom sramota me da citam :evillaugh:

Nebih se baš složio sa tobom iako nisam u dobrim odnosima sa njim  ;)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Nitrom Jul 29, 2010, 12:18:18 pre podne
kako lupa nitrom sramota me da citam :evillaugh:

Hajde pametni ti nas prosvetli cinjenicama ali ne sa ovim clancima koji nemaju veze sa temom i zivotom

@ bebac zar jos uvek :bored: :blush: :blowkiss:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: lemi livo skodi Jul 29, 2010, 01:54:56 pre podne
pa lik je rekao da radi na masi i da dobija previse sala pa si ti izvalio prvu glupost i onda je ronaldo rekao da se i njemu to desava leti, a kad ima dosta aktivnosti i dosta jede onda dobija cistu masu pa sam zbog toga napisao da je vise kalorija i vise aktivnosti bolje od manje kalorija i manje aktivnosti sto je otprilike kao da sam rekao trava je zelena a nebo je plavo i okacio sam 2 linka u kojima pise opsirnije o tome ako nekog slucajno zanima pa si se ti opet pojavio u fazonu wtf kakve veze ovi linkovi imaju sa bilo cim i poceo si da pricas o nekoj definiciji i gubljenju misica na dijeti o kojoj ovde niko ne prica pa ste presli na dopingovane gimnasticare i kosarkase tako da vise ne znam o cemu se radi u ovoj temi
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Und3i2c0v3i2 Jul 29, 2010, 08:44:09 pre podne
tako da vise ne znam o cemu se radi u ovoj temi

bez brige očisticemo je  :lol:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Nitrom Jul 29, 2010, 10:40:22 pre podne
pa lik je rekao da radi na masi i da dobija previse sala pa si ti izvalio prvu glupost i onda je ronaldo rekao da se i njemu to desava leti, a kad ima dosta aktivnosti i dosta jede onda dobija cistu masu pa sam zbog toga napisao da je vise kalorija i vise aktivnosti bolje od manje kalorija i manje aktivnosti sto je otprilike kao da sam rekao trava je zelena a nebo je plavo i okacio sam 2 linka u kojima pise opsirnije o tome ako nekog slucajno zanima pa si se ti opet pojavio u fazonu wtf kakve veze ovi linkovi imaju sa bilo cim i poceo si da pricas o nekoj definiciji i gubljenju misica na dijeti o kojoj ovde niko ne prica pa ste presli na dopingovane gimnasticare i kosarkase tako da vise ne znam o cemu se radi u ovoj temi
ma o cemu TI Bre pricas..ja sam izneo argumente zasto u slucaju RADA NA DEFINICIJI posto se pomenulo topljenje masti je bolje SMANJITI KCAL i truditi se da je trening priblizno ISTI. a ne dodavati odjednom gomile aktivnosti za potrosnju jer u tom slucaju one nicim nece pomoci telu da bolje gubi mast/cuva misic... drugo evo gledam ponovo ove linkove i ja ne znam dali ti razumes engleski ali ovo nema veze sa temom....a jos pritom CLANAK sine moze svako da napise...

Ne kazem ja da ako neko radi na MASI ne treba da ima puno kalorija i puno potrosnje...ALI NE UVIDU aerobnog rada...Snaga je jako bitan atribut za dobijanje mase a kardio u periodu rada na masi NICIM nece pomoci rast misica...tako da ako se on kako ti vec kazes masti onda treba da pogleda sa cim se pretrpava u ishrani..i zato ti kazem ponovo daj mi jos jedan razlog a ne da mi saljes linkove nekih clanaka koje cak nisu ni studije..jer ja sad mogu da ti iskopam 500clanaka o tome kako je vidovita zorka efektivna ,a bez konkretnih cinjenica..
A sto se gimnasticara tice to sam odgovorio ronaldu jer ih je pomenuo kao primer..
Naslov: Odg: UH
Poruka od: lemi livo skodi Jul 29, 2010, 01:49:36 posle podne
e ok u pravu si sve ne mogu da se raspravljam sa tobom, i ne znam sta pokusavas sa tim Pedjinim stilom pisanja ali ok :rofl1:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: CRonaldo Jul 29, 2010, 10:03:30 posle podne
pa lik je rekao da radi na masi i da dobija previse sala pa si ti izvalio prvu glupost i onda je ronaldo rekao da se i njemu to desava leti, a kad ima dosta aktivnosti i dosta jede onda dobija cistu masu pa sam zbog toga napisao da je vise kalorija i vise aktivnosti bolje od manje kalorija i manje aktivnosti sto je otprilike kao da sam rekao trava je zelena a nebo je plavo i okacio sam 2 linka u kojima pise opsirnije o tome ako nekog slucajno zanima pa si se ti opet pojavio u fazonu wtf kakve veze ovi linkovi imaju sa bilo cim i poceo si da pricas o nekoj definiciji i gubljenju misica na dijeti o kojoj ovde niko ne prica pa ste presli na dopingovane gimnasticare i kosarkase tako da vise ne znam o cemu se radi u ovoj temi

 :lol: :lol:  :goodpost:

@Nitrom: slazem se sa svim sto si rekao skroz je bila konstruktivna diskusija i respect za tvoje postove inace, ali imam osecaj kao da ovde nismo diskutovali o istoj stvari, tema je bila o masi ne znam kad je definicija dosla u pricu, evo na primer ovo o kakvoj dijeti je rec  :dunno:

a ti kad si na DIJETI i radis kardio si vec duboko ispod kalorijske crte i rizikujes misicni katabolizam....

i dalje nekako ne vidim jasno obrazlozenje pitanja sa pocetka
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Nitrom Jul 30, 2010, 12:41:49 pre podne
Ja sam malo skrenuo sa teme jer sam pogresno protumacio nastavak diskusije ali poenta i dalje ostaje ista.... a to je ako se masti na masi ,unosi vise kalorija nego sto mu je potrebno i treba da trazi problem u ishrani...a i dalje treba biti objektivan...neko dobije nesto malo sala i istripuje,ako se radi na povecanju misicne mase ,minimalni ili veci dobici u salu su neizostavan propratni efekat...e sad nego se tovi ,a neko igra drugacije =)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: vlado0550 Decembar 23, 2010, 06:46:32 posle podne
Sada cete reci da je to davno ispricana prica, ali mene ipak nije to najjasnije, moram da kazem da bas i nisam do sada obracao previse paznje na ugljikohidrate, ali sada ipak nebih da se usalim (dosta je ovo sto imam  :)), pa bi da to redukujem na neki nacin, evo ovdje nekog Lazicicevog posta od davno i sa Pedjinog foruma (nadam se da nije problem sto sam to copy-paste, ovdje na ovaj forum, al na x3m nisam registrovan pa nisam mogao ni da postavim pitanje).

Zbog cega ne treba mesati skrobne i vlaknaste uh u jednom obroku ???

moze u nekim slucajevima, ali  nisam lud   :crazy: da sebi namecem posao i istrazujem i isprobavam jos koja namirnica moze sa kojom i onako ima puno pitanja koja su vlaknasta koja skrobasta iako smo napravili podelu, na one koji daju energiju nazvali ih skrobasti i na one koje su za probavu dali im ime vlaknasti
posto su u pitanju razliciti GI u  i ti to koristis za varijacije, nevalja umanjivati taj efekat koji treba da proizvede .Ako umanjujes visok GI neke namirnice sa npr salatom.
A i provereno je da radi ovako..zasto menjati jer neko jede pirinac sa salatom ili krompir sa kupusom, pa bas i ne ide ta kombinacija..i posle se pita zasto se goji..  :)
za bildere koji rade mase mogu da mesaju..


Citat: ricin vs. abricin  Jul 23, 2009, 02:19:36 pm
Skrobaste i vlaknaste ugljene hidrate nemoj da kombinuješ.

Jel moze neko molim vas da mi objasi zasto ne smeju da se kombinuju?

Pedja:
mislim da je ricin pogresio i da je hteo da kaze da ne mozes da mesas dve vrste skrobasti uh
npr
pirinac i hleb ili obratno
naravno da mozes da jedes u obroku koji u sebi ima pirinac i pored toga neku salatu
Naslov: Odg: UH
Poruka od: c0a007 Decembar 25, 2010, 04:03:25 posle podne
jel mnogo ako se dnevno unosi 30g saharoze pitam zato sto pijem onaj lek za prehladu fervex i uzeo sam pogresni sa secerom a bilo je i bez...Molim za brz odgovor.Hvala
Naslov: Odg: UH
Poruka od: vlado0550 Decembar 25, 2010, 04:30:33 posle podne
jel mnogo ako se dnevno unosi 30g saharoze pitam zato sto pijem onaj lek za prehladu fervex i uzeo sam pogresni sa secerom a bilo je i bez...Molim za brz odgovor.Hvala

Jest, neces moci izaci na Mr.Olympia
Naslov: Odg: UH
Poruka od: c0a007 Decembar 25, 2010, 07:30:06 posle podne
Jest, neces moci izaci na Mr.Olympia
e jbg :)) sledece godine cu :)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: nikolaf7 Decembar 27, 2010, 03:15:01 posle podne
 :lol:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: BBIML1994 Januar 30, 2011, 03:22:50 posle podne
eo opet procitah sve strane :clap: :wallbash1:
imam nekoliko pitanja

I Monosaharidi
II Oligosaharidi
III Polisaharidi
Koliko dugo vrse iritaciju pankreasa da luci insulin,polisaharidi se polako razlazu i umereno se luci insulin a sta bi se desilo kad bi odjednom uneli 700 gr komplexnih(lupam) da li bi onda to umereno lucnenje insa zbog vece kolicine preslo u visoko (kapirate sta hocu da kazem) ? sta je sa ovim oligosaharidima sta oni nesto izmedju sta ,kako,gde visok GI ili nizak ??
Nisam skapirao kako se prepoznaju vlaknasta od skrobastih povrca po izgledu ??
Sam dobro postavio
Vlaknasti:paradajz,kupus,krastavac,zelena salata,brokoli,
Skrabasti:Pasulj,boranija ,grasak,kukuruz,sargarepa,cvekla ????
Dal je moguce da se gnjecenjem krompira povecava GI,to znaci da cu u ustima da ga povecam :pullhair: :pullhair:
I poslednje ,zasto ne treba mesati skorbaste i vlaknaste odnosno ,uz rucak zasto ne treba imati salatu ,ko sta koga ponistava ,zasto...?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: lokk1 Januar 30, 2011, 05:47:36 posle podne
eo opet procitah sve strane :clap: :wallbash1:
imam nekoliko pitanja

I Monosaharidi
II Oligosaharidi
III Polisaharidi
Koliko dugo vrse iritaciju pankreasa da luci insulin,polisaharidi se polako razlazu i umereno se luci insulin a sta bi se desilo kad bi odjednom uneli 700 gr komplexnih(lupam) da li bi onda to umereno lucnenje insa zbog vece kolicine preslo u visoko (kapirate sta hocu da kazem) ? sta je sa ovim oligosaharidima sta oni nesto izmedju sta ,kako,gde visok GI ili nizak ??
Nisam skapirao kako se prepoznaju vlaknasta od skrobastih povrca po izgledu ??
Sam dobro postavio
Vlaknasti:paradajz,kupus,krastavac,zelena salata,brokoli,
Skrabasti:Pasulj,boranija ,grasak,kukuruz,sargarepa,cvekla ????
Dal je moguce da se gnjecenjem krompira povecava GI,to znaci da cu u ustima da ga povecam :pullhair: :pullhair:
I poslednje ,zasto ne treba mesati skorbaste i vlaknaste odnosno ,uz rucak zasto ne treba imati salatu ,ko sta koga ponistava ,zasto...?

naravno da je kolichina UH bitna ... zato se vishe koristi GL ... L je za load ...
chitaj na netu o tome ... ako ne snadjesh napisacu opshirnije

a i to je samo smernica ... u celokupnoj slici samo jedan mali delic ... to je smernica .. ne pravilo ...

a ovo za meshanje necu da komentarishem poshto se ne slazem sa tim ...
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Sekulla Januar 30, 2011, 07:05:11 posle podne
Zanimljiv tekst, mozda nekom bude od koristi:

1 HIGH CARBS + HIGH PROTEIN = MORE MUSCLE
Consume plenty of carbs and protein when you are trying to build muscle mass.
A carb deficiency during mass-building mode leads to protein degradation — dietary
protein is utilized for energy instead of muscle building. Mass gainers need at
least 2.5 grams (g) of carbs for every pound of bodyweight to enable protein to
be truly anabolic. When in mass-building mode, make sure you are taking in 1
to 1.5 g of protein per pound of bodyweight.

2 CARBS + SODIUM AFTER TRAINING = GROWTH
Put a new spin on the old standby of packing in carbs after training:
Restore glycogen by consuming a carb/sodium cocktail within 90 minutes
after your workout. Sodium traps more water inside the muscles, which
maximizes postworkout recovery and growth. Make sure to add 500 milligrams of
sodium — one-quarter teaspoon of salt — to your posttraining meal.

3 OPENING THE SIX-HOUR CARB WINDOW
Conventional wisdom dictates that it is best to consume a big carb meal — along
with protein — within 90 minutes of completing a training session. Carbs consumed
during this “90-minute window” trigger an increase in the release of insulin, which
stops the breakdown of muscle tissue while stimulating the uptake of carbs by
the muscles. Many bodybuilders do not know that muscles actually crave carbs for
six hours after training. Here’s how to give your body the carbs it needs: Eat a
high-carb meal (two bagels with jam or honey) within 90 minutes after training and a
second high-carb meal (two heaping cups of white rice or pasta) within the next
four hours. Refined carbs such as juice, bagels, white rice and fat-free cookies
or muffins work especially well in this insulin-triggering equation.

4 DON’T SNUB THE SPUDS
Many dieting bodybuilders avoid eating potatoes for fear these starchy spuds
convert quickly into sugar, the net result of this rapid conversion being
out-of-control hunger. That, in turn, leads to the kind of binging that works against
a successful diet. However, all potatoes are not created equal! Bodybuilders should
avoid russet potatoes — they do convert quickly into sugar — and opt instead for red
potatoes, which break down more slowly and leave the dieter feeling fully satisfied.

5 MIX AND MATCH YOUR CARBS
The goal in consuming carbs is to raise insulin levels to promote muscle growth.
The best way to elevate insulin via carb consumption is to mix fast-acting carbs,
such as raisins, juice and Cream of Wheat (which provide an immediate insulin burst),
with slow-to-burn carbs, such as oats, yams and Cream of Rye (which provide a
prolonged insulin response), during the six-hour window after training (see #3).

6 CARB ME UP AND CARB ME DOWN
If you want to look bigger and fuller, whether for a contest or just for personal
training objectives, you will need to deplete carbs for three days and load them
for two. The rule of thumb is that for every gram of carbs you deplete from your
diet, add 1.5 g of carbs in loading.

For example, if you are a 200-pound bodybuilder who typically eats 500 g of carbs
per day (see #1) and depletes to 100 g daily (figured by dividing bodyweight by about
2 g per pound or 200/2 = 100), you are eliminating 400 g of carbs per day from your
diet. Multiply that number by 1.5 to get the additional amount of carbs you’ll need
(in this example, 400 x 1.5 = 600).

To calculate your total daily carb requirements in the loading phase, take the sum
of your additional carb requirements and your typical carb consumption (600 g + 500 g).
The total (1,100 g in our example) is the number of carbs required to supersaturate
your body with glycogen for a tight full look.

7 GOOD FATS YIELD BETTER CARBS
A mass-building diet should derive 20% of total calories from fat sources, such as
flaxseed oil and fish oils. These unsaturated fats help your body store carbs and
increase glycogen reserves; the extra calories from the fats (instead of from carbs)
can be burned as energy. Remember that fully loaded glycogen stores equate to better
workouts, enhanced recovery and optimal muscle growth
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Lazic Januar 30, 2011, 07:07:51 posle podne

I poslednje ,zasto ne treba mesati skorbaste i vlaknaste odnosno ,uz rucak zasto ne treba imati salatu ,ko sta koga ponistava ,zasto...?
to je napisano sa ljude koji skidaju kilograme u rotacijama..tako da ne znam zasto TI ne bi smeo da mesas te dve vrste uh..

GL se veoma malo razlikuje od  GI tj veoma malo namirnica koje mi primenjujemo.ne donosi nesto revolucionarno da kazem mozda je ako GI ima u svom parametru +- nesto ,GL ima jasnu brojku..tj ako je nesto kod GI nisko i kod GL je nisko samo su brojke razlicite.
(http://mendosa.com/GL_and_GI-Chart.gif)
vise o tome imas ovde
http://www.mendosa.com/gilists.htm
http://www.health.harvard.edu/newsweek/Glycemic_index_and_glycemic_load_for_100_foods.htm
http://nutritiondata.self.com/topics/glycemic-index


Naslov: Odg: UH
Poruka od: c0a007 Januar 31, 2011, 12:09:00 posle podne
                                                                      po   ut    sre  ce pe  su  ne
jel ima neko dejstvo rotacija UH kad radim masu npr 350 290 350 20 350 290 0?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: BBIML1994 Januar 31, 2011, 04:22:31 posle podne
to je napisano sa ljude koji skidaju kilograme u rotacijama..tako da ne znam zasto TI ne bi smeo da mesas te dve vrste uh..
radim rotaciju,pa me interesuje sta se desava kad pomesao vlakna i skorb,a isto bih zamolio nekoh ako zna odgovore na ona moja pitanja odozgore ...
Naslov: Odg: UH
Poruka od: tenssa Januar 31, 2011, 04:28:34 posle podne
Smanjujes GI skrobnih namirnica...
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Lazic Januar 31, 2011, 04:48:48 posle podne
tebi u rotacijama je potreban taj gi(kakav god daje) i ako ga smanjujes, onda neces praviti te "shokove" koje treba da proizvedu rotacije...

Naslov: Odg: UH
Poruka od: c0a007 Januar 31, 2011, 04:51:56 posle podne
Smanjujes GI skrobnih namirnica...
kako?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: c0a007 Januar 31, 2011, 04:53:06 posle podne
tebi u rotacijama je potreban taj gi(kakav god daje) i ako ga smanjujes, onda neces praviti te "shokove" koje treba da proizvedu rotacije...


lazicu ja ako budem sve isto jeo i kad izbacim tih 100g ili 200g uh to bih bio uglavnom integralni hleb,jel ok tako?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: tenssa Januar 31, 2011, 04:54:17 posle podne
Time sto ubacujes vlakna sa namirnicama izvorima skrobnih UH, "razblazujes" ih prosto receno. :)

Vidis sta je LAzic napisao. :)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: c0a007 Januar 31, 2011, 05:08:08 posle podne
pa sa kojim namirnicama da pravim te skokove tj sta da izbacim nije mi sve bas najjasnije,jel cu ja uraditi ako izbacim 100g uh iz integralnog hleba?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: tenssa Januar 31, 2011, 05:14:43 posle podne
Pa npr ako jedes pirinac, nemoj sa njih ubacivati vlakna...

Taj pirinac treba da napravi skok insulina, a taj skok ce biti manji ako dodas npr brokoli sa njim.

Naslov: Odg: UH
Poruka od: c0a007 Januar 31, 2011, 05:56:29 posle podne
a ok razumeo sam da ako npr jedem krompir tj skrobni uh da sa njim nemesam sargarepu tj vlaknasti uh?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: tenssa Januar 31, 2011, 06:35:21 posle podne
Upravo tako.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: c0a007 Januar 31, 2011, 09:40:47 posle podne
ali mogu da jedem npr u 2h pirinac a za 2h sargarepu?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: BBIML1994 Februar 01, 2011, 02:17:42 pre podne
Pa npr ako jedes pirinac, nemoj sa njih ubacivati vlakna...

Taj pirinac treba da napravi skok insulina, a taj skok ce biti manji ako dodas npr brokoli sa njim.


pa nema nesto visok GI pirinac
@ lazic  da nisi pomesao umesto GL stavio GI gore ?
Sam dobro skapirao GL je kao nesto ako je nisko jako malo ce se Uh pretvoriti u secer ,a ako je visok GL onda ce puno Uh da se pretvori u secer ??
Sta ce da bude ako odjednom unesem npr 700 gr pirinca ??kolko ce telo da iskoristi ,da li ce da se pretvori u secer ,dal ce samo da prodje kroz sistem,dal ce vise da digne ins nego nekih 100 gr ??
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Lazic Februar 01, 2011, 10:10:31 pre podne
stavio sam kako treba, citaj ceo sadrzaj
Naslov: Odg: UH
Poruka od: c0a007 Februar 15, 2011, 12:42:07 posle podne
jel se vlaknasti UH racunaju u dnevni zbir UH?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: tenssa Februar 15, 2011, 12:52:39 posle podne
Ne.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: c0a007 Februar 15, 2011, 12:58:35 posle podne
znaci samo skrobni?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: tenssa Februar 15, 2011, 01:14:56 posle podne
Da, samo skrobne racunas pod UH. :)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: nemanja99 Mart 08, 2011, 08:59:04 posle podne
Da li je dovoljno 350gr UH na 80kg ako sam na masi?
I koliko je zdravo da jedem samo jedne UH u toku dana(ne mogu vise da gledam ono glupe pahuljice :)), tipa jedno jutro skuvam pola kg pirinca i to rasporedim na 3-4 obroka, a sutradan isto tako samo krompir?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: bebac Mart 08, 2011, 09:23:56 posle podne
Da li je dovoljno 350gr UH na 80kg ako sam na masi?
I koliko je zdravo da jedem samo jedne UH u toku dana(ne mogu vise da gledam ono glupe pahuljice :)), tipa jedno jutro skuvam pola kg pirinca i to rasporedim na 3-4 obroka, a sutradan isto tako samo krompir?

Previše ti je to UH, a koliko proteina jedeš? Nemoj samo UH bez proteina ;)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: nemanja99 Mart 08, 2011, 09:59:09 posle podne
   Pa da smanjim na 300,250gr? Pa do sada sam jeo oko 100-150gr proteina sto bi trebalo da povecam.. Sada ne svaki dan isto, kada radim trening obavezno pravim neko meso pa dnevno unesem preko 150gr, a kada nemam trening onda se vadim sa sto vise jaja itd pa bude nesto izmedju 100-150gr..

  Ma do sada sam malo jeo UH pa verujem da me je to kocilo... A i moram smislim neki sistem pravljenja hrane, ode mi dosta vremena na to:)...
Naslov: Odg: UH
Poruka od: tenssa Mart 09, 2011, 07:04:38 pre podne
Ode pola sata, bar meni... :yes:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: c0a007 Mart 15, 2011, 05:03:21 posle podne
287g UH na 184cm visine 77kg tezine i tako svaki dan jel ok?
zato sto sam primetio da kad uzimam toliko UH i pijem kreatin donji deo stomaka mi se nekako naduje :PPP
Naslov: Odg: UH
Poruka od: c0a007 Mart 16, 2011, 08:42:20 posle podne
povecao sam UH na 303g dnevno e sad me interesuje da li je ok da 2h pre treninga pojedem 300g krompira(62g UH) a posle treninga da pojedem 500g krompira (104g UH)sta mislite jel ovo dobro radim?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Milan Mart 16, 2011, 08:50:22 posle podne
ne davi bre vise nego vezbaj i cuti i cekaj rezultate
Naslov: Odg: UH
Poruka od: c0a007 Mart 16, 2011, 08:54:49 posle podne
lol samo pitam da li moze da se svari ta kolicina UH?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Milan Mart 16, 2011, 09:09:25 posle podne
A kako mislis da neko zna koliko ti mozes da svaris? Probas pa drzis tako neko vreme pa vidis.Ako se mastis i to ti smeta smanjis.Kapiram da te sve zanima jer si tek krenuo ali to nece preko noci.Odvojis recimo 8 meseci,zacrtas sebi neke ciljeve i jedes kao konj,vezbas isto tako i spavas dobro i onda na kraju rezimiras rezultate.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Hans Mart 17, 2011, 04:12:12 pre podne
ne davi bre vise nego vezbaj i cuti i cekaj rezultate

 :lol: :lol: :clap: :clap: raaage
Naslov: Odg: UH
Poruka od: mandacgpg Septembar 20, 2011, 09:51:43 pre podne
@Lazic

Je li dobra PALENTA kao izvor UH ?

http://www.google.com/imgres?q=palenta+slike&hl=en&biw=1400&bih=855&tbm=isch&tbnid=q83SWQ0jDYZ4MM:&imgrefurl=http://www.yu4you.com/Palenta-Mitrosrem,ostalo,1177,en&docid=bj01S6EWwXc6FM&w=127&h=200&ei=7EV4TuOpOZH24QST98CNDA&zoom=1&iact=hc&vpx=199&vpy=372&dur=493&hovh=160&hovw=101&tx=79&ty=88&page=2&tbnh=160&tbnw=101&start=25&ndsp=25&ved=1t:429,r:6,s:25

Naslov: Odg: UH
Poruka od: Gagi 91 Septembar 20, 2011, 11:41:08 posle podne
Palenta se pravi od kukuruznog brasna , u 100 g kukuruznog brasna imas sad u zavisnosti koje uzimas :
Proteina: 5,5-6 g
Masti: 1,5-2 g
UH: 75-80 g
Oko 350 kcal ,dakle bogata UH  ;)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Und3i2c0v3i2 Septembar 21, 2011, 11:24:26 pre podne
ne, nije dobra kao izvor UH, brašno nije dobar izvor UH, što ne znači da ne možeš da jedeš
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Gagi 91 Septembar 21, 2011, 11:40:46 pre podne
ne, nije dobra kao izvor UH, brašno nije dobar izvor UH, što ne znači da ne možeš da jedeš
A po kojoj to logici ako mogu da znam ?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Und3i2c0v3i2 Septembar 21, 2011, 12:34:38 posle podne
po zdravoj logici
Naslov: Odg: UH
Poruka od: mandacgpg Septembar 21, 2011, 12:37:18 posle podne
ne, nije dobra kao izvor UH, brašno nije dobar izvor UH, što ne znači da ne možeš da jedeš

Ok, hvala  :)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Gagi 91 Septembar 21, 2011, 12:44:46 posle podne
po zdravoj logici

Ok .Hvala.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Jovanovic Januar 25, 2012, 12:45:03 pre podne
Jel ok, posto radim na masi, da povecam unos uh u toku dana. Ja skuvam 200 grama pirinca i jedem to uz obroke i izmedju obroka, pre i posle treninga. Ne znam jel to dovoljno ? visina 184 i 77 kg.

Naslov: Odg: UH
Poruka od: Lazic Januar 25, 2012, 07:03:22 pre podne
ako te ne masti , onda je ok
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Jovanovic Januar 25, 2012, 01:37:10 posle podne
Ma ne masti me nije to problem, nego imam osecaj da se ne bi kojio ni kad bi jeo pola kile pirinca dnevno..
Inace imam dosta staza u teretani i trenutno tih 77 kg su mi samo misici, jer sporo dobijam na masi pa sam izgradio samo misice, salo nikad nisam ni imao, a nikad se nisam ni pridrzavao da ne jedem to smece sto "goji", tipa masnu kaloricnu hranu, slatkise grickalice i ostalo.. Mora da imam pantljicaru :)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Lazic Januar 25, 2012, 01:47:07 posle podne
pa sledi svoj osecaj pojedi tih 500 gr mesec dana pa vidi sta se desava
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Jovanovic Januar 25, 2012, 02:16:06 posle podne
pa probacu pa cu videti, hvala uglavnom..
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Jovanovic Januar 26, 2012, 04:55:17 posle podne
Jos jedno pitanje, koliko vremena je potrebno da prodje od poslednjeg obroka do treninga, a taj obrok tj. poluobrok mi je samo pirinac.... ?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: nemanja99 Mart 02, 2012, 12:19:47 posle podne
Ovako, planiram trcati polumaraton u aprilu i do tada cu trenirati jedan dan teretana jedan dan kardio-trcanje. Interesuje me koliko bi minimalno trebao UH unositi a da ne smrsam:)? Inace vec 2 godine sam na masi(sa pauzama) i uspeo sam nabaciti nekih 15tak kg  i planiram jos min 10 kg, tkd ne bih voleo da sada za mesec i po smrsam 5kg...
Imam 191cm-86kg
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Lazic Mart 02, 2012, 08:43:23 posle podne
moras unositi dovoljnu kolicnu proteina da ne gubis misice..a uh, iskreno mislim da ne mozes bez 100 gr iz secera i min 300 gr iz hrane..
Naslov: Odg: UH
Poruka od: nemanja99 Mart 02, 2012, 11:28:55 posle podne
Ok, hvala. Inace ja unosim oko 3g po kg, jel treba da povecam ili je to dovoljno?  Secer najbolje iz voca ,banane?
I da li postoji nesto sto bi moglo mi malo ubrza varenje, poslednjih dana mi nesto bas dosta treba da svarim meso...
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Predator_SRB Mart 03, 2012, 03:18:08 posle podne
pa pogledaj na netu jel dovoljno, jel moras za svaku sitnicu da pitas
jedi malo salate uz meso...
Naslov: Odg: UH
Poruka od: invplg Jun 06, 2012, 03:23:59 posle podne
Gledao malo po netu 'carb rotation' dijete i nekako ni u jednu ne mogu da se uklopim sa 3 puta nedeljno teretanom.. Ne mogu da zamislim da na dan treninga unesem 0 ili 50g uh.. Inace eksperimentisao sam malo sa niskim unosima uh i 100g dnevno je neki minimum za mene.. za sve ispod toga se osecam jako lose. Trenutno sam na 150 do 200g uh dnevno pa dajte neki predlog.

I jos jedno pitanje.. Od kad sam poceo da pijem whey posle treninga, od pirinca (u obroku posle treninga) pocnem da 'gorim' kao da me suncanica malo drmnula.. tako neki osecaj. Ovo je vremenski moja rutina posle treninga:
odmah 30 do 50g dekstroze
posle 15min 2 merice wheya(scietec)
pijem whey 10tak min i odmah posle pilece belo(300g) i pirinac(100g)

Trenutna ishrana:
-800g pileceg
-litar jogurta1.5%
-takilaki(100g uh)
-12jaja(3 zumanca-vecinu pojedem u kajgani)
-salata(1 do 2 paradajiza sa maslinovim uljem)
danima kad treniram dodam 50g pirinca pre treninga i 100 posle
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Delilah Jun 07, 2012, 11:27:25 posle podne
Zdravo ljudi,imam jedno pitanjce,mozda nije odgvarajuca tema,ali ajde mozda neko vidi,da ne otvaram novu temu :bored:
Nadjoh neki kao musli u supermarketu,mnogo mi se dopada,a sastav me muci,plasim se da se ne ugojim posto sam se bas nameracila da ga jedem,pa da cujem vase misljenje.
Koliko sam uporedjivala ima najbolji sastav od svih kupovnih
na 100gr ima oko 290 kcal,14 proteina,uh 21,i fat oko 7-8 cini mi se.
evo ga lamiaboutiquedietadukan.it/crusca-d-avena-e-crusca-di-grano-dieta-dukan/815-pepite-crusca-gusto-caramello.html
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Nikola N Oktobar 18, 2012, 11:47:28 pre podne
Posto vidim da retko gde ima tabela ugljenih hidrata, iskopirao sam iz jedne knjige i nadam se da ce biti korisna. Imam jos jednu tabelu gde ima vise namirnica ali nema tabele masti i kalorija ako bude trebala recite pa i nju da okacim.
(http://imageshack.us/a/img12/3164/scan2qp.jpg)
(http://imageshack.us/a/img546/8074/scan1nm.jpg)

Naslov: Odg: UH
Poruka od: invplg Januar 07, 2013, 03:51:19 posle podne
Kako da znam koliko kalorija i uh ima ovaj pirinac:

PREMIA integralni pirinac:
http://www.kupoholik.com/sites/default/files/imagecache/discount_details_small/popusti/06_r4_c1_s1_8.jpg (http://www.kupoholik.com/sites/default/files/imagecache/discount_details_small/popusti/06_r4_c1_s1_8.jpg)


Florida integralni pirinac:

http://www.oceni.rs/wp-content/uploads/Florida-pirinac.jpg (http://www.oceni.rs/wp-content/uploads/Florida-pirinac.jpg)


Jeo sam ovaj florida do skoro.. na meru sam uzimao i presao na PREMIA. E sad, PREMIA "me radi" bukvalno, lad pojedem 120 do 150g odjednom pa kontam da ima vise uh? Na netu sam nalazio vrednosti od 30g uh do 77 tako da bas nemam pojma :S

Koji pirinac vi jedete? I jel ima neki da se kupi koji ima na kutiji nutritivne vrednosti?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Becks Januar 07, 2013, 03:59:43 posle podne
Racunaj za svaki 80g uh na 100g sirovog.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: invplg Januar 07, 2013, 04:16:02 posle podne
a kalorije na 350 da zaokruzim?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Becks Januar 07, 2013, 04:23:58 posle podne
a kalorije na 350 da zaokruzim?

Malo jace, oko 360-365.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: KimiMML Januar 13, 2013, 09:52:20 posle podne
Pozdrav, imam pitanje pa da ne pokrecem novu temu postavicu ovde.

 Da li postoji neki nacin da ishranom i treningom smanjujem body fat a povecavam ili koliko toliko odrzavam msicnu masu ?:)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: invplg Januar 14, 2013, 03:35:10 posle podne
Da, 500 kalorija u deficitu(pola kile nedeljno) i jedi 100 do 150g proteina.

To ti je najbezbednija varijanta i sad zavisi koliko imas kila viska.. ali nemoj preko 5 kila mesecno recimo
Naslov: Odg: UH
Poruka od: nikola1992 Januar 14, 2013, 05:10:54 posle podne

Pozdrav, imam pitanje pa da ne pokrecem novu temu postavicu ovde.

 Da li postoji neki nacin da ishranom i treningom smanjujem body fat a povecavam ili koliko toliko odrzavam msicnu masu ?:)

Da, 500 kalorija u deficitu(pola kile nedeljno) i jedi 100 do 150g proteina.

To ti je najbezbednija varijanta i sad zavisi koliko imas kila viska.. ali nemoj preko 5 kila mesecno recimo

 :suicide:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: BUKAS Januar 14, 2013, 05:33:40 posle podne
@invlpg ti si se tako isekao i povecao misicnu masu?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: KimiMML Januar 14, 2013, 07:07:14 posle podne
:suicide:
aha, znaci na mojih 93 kg, dnevno bi trebalo da unesem 2400 kcal,i to samo smanjim za 500 i dobijem nekih 1900.. naravno povecam unos proteina... cilj mi je inace da kolko tolko "ocrtam" trbusnjake. hvala ti
Naslov: Odg: UH
Poruka od: invplg Januar 15, 2013, 12:10:34 pre podne
@invlpg ti si se tako isekao i povecao misicnu masu?

Tacno tako... -500 kalorija ~140g proteina dnevno, bez secera i losih masti i uspeh je zagarantovan.(IF rezim bi ti pomogao jos)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: nikola1992 Januar 15, 2013, 12:32:59 pre podne
aha, znaci na mojih 93 kg, dnevno bi trebalo da unesem 2400 kcal,i to samo smanjim za 500 i dobijem nekih 1900.. naravno povecam unos proteina... cilj mi je inace da kolko tolko "ocrtam" trbusnjake. hvala ti

 :hitself:

Tacno tako... -500 kalorija ~140g proteina dnevno, bez secera i losih masti i uspeh je zagarantovan.(IF rezim bi ti pomogao jos)

koliko si misica nabacio dok si se SEKO ?  :lol: daj sliku neku ?

 
Naslov: Odg: UH
Poruka od: invplg Januar 15, 2013, 12:26:04 posle podne
Nikola, znam da ti je tesko da se spustas na moj nivo, ali molim te, daj mi barem hint u cemu je problem, gde to katastrofalno gresim
Naslov: Odg: UH
Poruka od: BUKAS Januar 15, 2013, 01:04:10 posle podne
@invplg Koliko si tezak i visok?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: invplg Januar 15, 2013, 01:19:04 posle podne
@invplg Koliko si tezak i visok?

194 91 godinu i po dana staza u teretani

objasni mi sta je pogresno -500 kalorija

Naslov: Odg: UH
Poruka od: BUKAS Januar 15, 2013, 01:28:32 posle podne
Na tu visinu ti treba jedno 5+kg sa %bf maksimum 10, da bi moglo da se prica o nekoj misicnoj masi i to koja je u pocetnoj fazi "izrade".
Naslov: Odg: UH
Poruka od: invplg Januar 15, 2013, 02:33:56 posle podne
Na tu visinu ti treba jedno 5+kg sa %bf maksimum 10, da bi moglo da se prica o nekoj misicnoj masi i to koja je u pocetnoj fazi "izrade".

95 6 kila i 10% bf verujem da je neki moj maksimum ili jako blizu maksimuma sto se misica tice i tome necu prici bez 5+ godina konzistentnog rada.. opet ne znam kako smo sa "skidanje sala bez misica" presli na ovu temu al aj..
Naslov: Odg: UH
Poruka od: nikola1992 Januar 15, 2013, 03:27:37 posle podne
Nikola, znam da ti je tesko da se spustas na moj nivo, ali molim te, daj mi barem hint u cemu je problem, gde to katastrofalno gresim


Bezveze sam reagovao jer sam i ja do skoro gledao bodibildere po netu i ziveo u jednoj velikoj zabludi kada su u pitanju natural dostignuca. Dodjes jednostavno do zakljucka da ne mozes nista dok ne ukljucis malo svoj mozak. I ako nadjes nesto pametno na netu opet dobro razmisli o tome potrazi dokaze za tome , sagledaj realno situaciju i prilagodi sebi i svom organizmu.  Al dobro . nema opravdanja svi gresimo i ucimo se vremenom.


1.Dobijanje na misicnoj masi u fazi skidanja sala je nemoguce. Za natural dok skidas masti moguce je donekle da ne gubis misice ali da bi to mogao treba mnogo vise vremena nego obicno i treba veoma dobro da poznajes svoj organizam uz MAXIMALNO zategnutu i besprekornu ishranu.Sto zahteva punoo vremana i znanja.  Znaci to bi bio jako spor proces i pet ne bi skoro bilo nikakve sanse da sacuvas misicinu masu 100%.
2. 140 g proteina na tvoju kilazu u fazi skidanja masti je malo da bi sprecio gubljenje misicne mase, pogotvo ako forsiras kardio.
3. To -500 kal,... izbacio secer i nezdrave masti ???? ne ide to tako...
4. A taj maximum zavisi od dosta toga, a njavise od godina i hormona. A ako bi vec u teroji govorili o tome za top level natural bb formula je visina -100 sa 5-6 % bf. Ne verujem da je ovde neko top klasa naturalni bb. O tome imas ovde, teorijski opisano  :link:
http://www.leangains.com/2010/12/maximum-muscular-potential.html#links (http://www.leangains.com/2010/12/maximum-muscular-potential.html#links)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: BUKAS Januar 15, 2013, 04:56:58 posle podne
Dosli smo do toga, jer prvo mora da se vidi ko daje savete.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: invplg Januar 16, 2013, 03:54:44 posle podne
1.Dobijanje na misicnoj masi u fazi skidanja sala je nemoguce. Za natural dok skidas masti moguce je donekle da ne gubis misice ali da bi to mogao treba mnogo vise vremena nego obicno i treba veoma dobro da poznajes svoj organizam uz MAXIMALNO zategnutu i besprekornu ishranu.Sto zahteva punoo vremana i znanja.  Znaci to bi bio jako spor proces i pet ne bi skoro bilo nikakve sanse da sacuvas misicinu masu 100%.
2. 140 g proteina na tvoju kilazu u fazi skidanja masti je malo da bi sprecio gubljenje misicne mase, pogotvo ako forsiras kardio.
3. To -500 kal,... izbacio secer i nezdrave masti ???? ne ide to tako...

1. nikad nisam to rekao
2. hahaah treba mi 2 do 3g/kg jel tako? hahah BUKAS jesi li i ti butthurt zbog ovoga u stvari?
3. Ma da... to je nauka. Samo naucnici mogu da objasne taj proces
Naslov: Odg: UH
Poruka od: BUKAS Januar 16, 2013, 07:09:45 posle podne
Molim?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: nikola1992 Januar 18, 2013, 02:31:57 posle podne
1. nisi ?
 Citat: BUKAS  Januar 14, 2013, 05:33:40 posle podne
@invlpg ti si se tako isekao i povecao misicnu masu?

Tacno tako... -500 kalorija ~140g proteina dnevno, bez secera i losih masti i uspeh je zagarantovan.(IF rezim bi ti pomogao jos)..

2. za natural 2 g  ( mozes i do 2.3g da guras )...a ti unosis 1.5, a to je ako si mislio suprotno OGROMNA RAZLIKA

Ja nemam nijedan razlog da budem butthurt...vec sam ti rekao nijean savet ne prihvataj zdravo za gotovo...misli da si u pravu imas pravo na to briga me je....ovo je forumu i sluzi za razgovore i zaista nemam nijedan razlog a buem butthurt...

3.Ja ipak mislim da je to najvecim delom do poznavanja svog organizma. Pusti ti naucnike. 
Naslov: Odg: UH
Poruka od: BUKAS Januar 18, 2013, 02:41:21 posle podne
Nikola jel mi mozes objasniti smisao tog "butthurt"?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: nikola1992 Januar 18, 2013, 03:13:10 posle podne
Nikola jel mi mozes objasniti smisao tog "butthurt"?

 :) :)  ni ja ne kapiram zasto se proserava i koristi to...mozda da ispadne pametan

Getting your feelings hurt, being offended or getting all bent out of shape because of something petty or stupid. 
Naslov: Odg: UH
Poruka od: BUKAS Januar 18, 2013, 03:29:33 posle podne
Heh  :lol:


Hvala.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Darmarko Januar 23, 2013, 02:52:19 posle podne
Ovako, jedno pitanjce
Skinuo sam dosta kilograma u proteklih par meseci. Ishrana se bazirala na niskom unosu UH, a naravno velikom unosu proteina i masti. Dakle nisam morao da obracam paznju na skoro nista drugo osim UH. Postigao sam super rezultate i skinuo dosta sala. Iako sam jeo meso koje sam hteo, koliko sam hteo, spremljeno na bilo koji nacin, jaja cela,... skinuo sam prilicno kilograma i sala. Ljudi se iznenade kada me vide jer dugo nisam bio ovako "mrsav" Poenta je bila dovesti organizam u fazu da kao primarni izvor energije koristi ne UH vec masti, kasnije se unos UH povecavao, ali sam ih konzumirao samo u popodnevnim satima. Poenta je bila dopunjavati glikemijske rezerve, dakle prepodne se prazne, a uvece dopune, i tako se ne stvara visak koji bi se pretvarao u salo. Naravno mogao sam nakon treninga da unosim UH u periodu od oko pola sata nakon treniranja. NIje bilo prostih, osim kroz voce i to u kasnijoj fazi "dijete". Ja sam sada uprostio ono sto sam radio, ali bitno je shvatiti poentu. Bilo je perioda sa 0-30 UH i bilo je perioda samo sa vlaknima, pa skrob i vlakna. Naravno i masti (indijskiorah, orasi, bademi,...). Nije bilo alkohola nije bilo mlecnih proizvoda, do kasnijih faza. Pokusao sam onako laicki da objasnim, onako kako sam i ja razumeo funkcionisanje ovog nacina ishrane. Jako kratak period, a dosta dobri rezultati. Samo jos jedna varijacija igranja sa UH ali u mom slucaju delotvorna. To sam sve radio u konsultaciji sa jednim Americkim trenerom sa kojim sam komunicirao preko jednog sajta. Necu da imenujem, ali powerlifting sajt je u pitanju.
A sada i moje pitanje. Hteo bih sada posto sam se prilicno otarasio sala (a samim tim i smanjio ) da nabacim cistiju misicnu masu. Svestan sam da moram nabaciti i nesto sala, ali ne bih da salo bude primarno :)   
Da li bi bilo pametno unositi UH u periodu samo pre treninga i nakon treninga, a izbegavati ih u ostalim obrocima??? Ili predlazete neku drugaciju kombinaciju?

Dakle cilj je dobiti na cistijoj misicnoj masi, recimo jedno 4 meseca bih isao na to, a onda jedno 2 meseca bih isao na cistiju ishranu da se izgubi nesto sala a zadrzi sto vise misicne mase. Citao sam tekstove o carb backloadingu i rotaciji UH, kapiram kako to funkcionise. Sada me interesuje dobijanje misicne mase.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: BUKAS Januar 23, 2013, 03:11:45 posle podne
Da nije Mark Bel u pitanju, cim pomene pl i carb backloading?
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Darmarko Januar 23, 2013, 03:16:57 posle podne
Nije :)

e da, zaboravih da kazem da zbog posla treniram i ujutru i uvece, kako koji dan
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Darmarko Januar 24, 2013, 09:25:10 posle podne
Niko mi ne odgovori na pitanje  :dunno:
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Lazic Januar 25, 2013, 11:00:09 posle podne
ti si drzao neku keto..sa malom kolicino uh.
problem je sto ti sada na niskom unosu uh, moras da vratis da telo ne trosi proteine kao gorivo.jer je naviklo da trosi masti
a da bi povecao misicnu masu, treba ti veci unos proteina, a veci unos u tom slucaju moze da se pretvara energiju
mislim da bi trebalo da postepeno povecavas hidrate, da smanjujes masti a proteine drzis na isto, da kada primetis da se i dalje ne mastis, da pojacas proteine, do zeljene mere..
nadam se da sam te dobro razumeo sta hoce..hidrate je najbolje da unosis ujutru, pre i posle treninga. tako da je tu minimalna sansa da se zalepe..imaces osecaj da se lepi ali ujutru bi trebalo da se budis bolji nego juce, cvrsci
mozemo mi da pricamo sta hocemo, to sam mastima je ok, ali izduvan osecaj je sranje..kad se vratis na hidrate sve puca.

Naslov: Odg: UH
Poruka od: Darmarko Januar 25, 2013, 11:55:40 posle podne
hvala   ;)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: adel huseinovic Februar 24, 2013, 10:34:43 pre podne
Koliko grama uh bih trebao unositi ako hocu definiciju raditi?Hvala
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Lazic Februar 24, 2013, 01:09:21 posle podne
krenes od neke manje kolicine npr 50 gr i pratis ako se ne mastis , onda povecavaj po npr 10-50 gr svake nedelje..dok ne dodjes do kolicine koja ti odgovara
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Izgubljeni triceps Novembar 03, 2013, 07:01:30 posle podne
da li je dovoljno uglenjih hidrata dnevno
200 grama pirinac
200 grama krompir
200 grama testenina
i 120 grama welnes keks(posto jedem to za uzinu kad sam u skolu)
Naslov: Odg: UH
Poruka od: Mrkela Novembar 05, 2013, 02:23:06 posle podne
Izbaci taj keks uzmi onaj okrugli od riže,zaboravio sam sad kako se zove ali možda znaš na šta mislim.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: vukasinami Novembar 05, 2013, 06:10:53 posle podne
Zove se rice cakes,braon riza ima u svakom univeru.
Naslov: Odg: UH
Poruka od: bakir1987 Novembar 13, 2013, 10:14:05 pre podne
Treniram vec duze vrijeme tacnije oko 2 godine,u poslednje vrijeme poceo sam da se gojim ,trenutno imam 94 kg 182 cm.
Moja ishrana se bazira na :
 Dorucak musli 100-150 gr +jogurt nemasni
Rucak:pirinac i povrce ,tunjevina piletina oko 100-150 gr pirinca ,tunjevina i povrce
Ponekad piletina file i to na plocu bez ulja
Vecera: nikad ne veceram ponekad neka vocka.
Suplementi
Posle treninga:protein + glutamin
Prije treninga: pumpac mjerica

Treniram 6 puta nedeljno a 2 puta cardio po 30 minInviato dal mio HTC One con Tapatalk 2

Naslov: Odg: UH
Poruka od: jegger Mart 03, 2014, 11:43:18 posle podne
Poz,treniram 4 meseca u "teretani" konstantno bez pauze ikakve mogu da kazem da sam dobio na masi misicnoj naravno,kad sam krenuo da treniram imao sam 77 kg sad imam 81.Visok sam 188cm.Zanima me da li treba jos da jedem UH i sta bi mi preporucili , jedem uz svaki obrok hleb,mleko/jogurt,pirinac ( ne svaki dan) tu je krompir peceni/kuvani dnevno 5x , ne jedem grickalice ,pice,bureke,gazirane sokove nista od toga to sam sve izbacio.Od suplemenata pijem kreatin monohodrat + dextroza pre i posle treninga 5g ,tecnosti popijem dnevno do 4 litre.  :boxed: